Hen Luniau Anghofiedig – Picture The Past

Gwych! Ardderchog! Diddorol iawn! Dyma rhai o’r geiriau o ganmoliaeth a ysgrifennwyd yn llyfr ymwelwyr yr arddangosfa lwyddiannus iawn a gynhaliwyd yn Neuadd Gymunedol Maenclochog dros penwythnos yn ddiweddar.

Great! Excellent! Very interesting! Here are some words of praise written in the visitors’ book of the very successful exhibition held at Maenclochog Community Hall over a recent weekend.

Mae Ann Morris wedi bod yn casglu hen luniau o’r ardal ers nifer o flynyddoedd, a’u rhannu gyda’r Parchg. Geoffrey Eynon, brodor o Faenclochog, sydd hefyd â diddordeb byw yn hanes y pentre. Buodd Geoff yn awgrymu i Ann y byddai’n dda o beth i gynnal arddangosfa yn y neuadd, gan fod cymaint o luniau ganddynt, ond nid oeddent yn frwdfrydig iawn, ac felly “falle blwyddyn nesa'” oedd yr ymateb bob tro.

Ann Morris has been collecting old photographs of the area for a number of years, and sharing them with the Revd. Geoffrey Eynon, a native of Maenclochog, who also has a keen interest in the history of the village. Geoff suggested to Ann that it would be a good idea to hold an exhibition in the hall, as they had so many pictures, but “next year” was always the response.

Yna, daeth cynrychiolwyr o PLANED i Faenclochog i gyflwyno’r prosiect, Ein Cymdogaeth Werin. Un o amcanion y prosiect cyffrous hwn yw i gyd-weithio â chymunedau yn ardal y Preseli i greu amgueddfeydd dros dro mewn pentrefi lleol. Felly, dyma oedd y cyfle i arddangos y lluniau ynghŷd â chreiriau diddorol o’r ardal. A dyna a fu. Rhaffwyd Alun Ifans i mewn i gynorthwyo Ann Morris a’i gwr Kenfin, ac mae ein diolch yn fawr iddo.

Then, representatives from PLANED came to Maenclochog to introduce the project, Preseli Heartlands Communities. One of the aims of this exciting project is to work with communities in the Preseli area to create temporary museums in local villages. So, this was the opportunity to display the pictures along with interesting artefacts from the area. And that was it. Alun Ifans was roped in to assist Ann Morris and her husband Kenfin.

Bu tipyn o waith i’r criw ymlaen llaw i gasglu pethau at ei gilydd, cysylltu â phobl o’r ardal, copïo lluniau ac enwi’r sawl oedd ynddynt, a gweithio llaw yn llaw â phwyllgor y neuadd a PLANED. Llwyddwyd i greu arddangosfa a brofodd i fod yn atyniad poblogaidd a ddaeth a pobl at ei gilydd i hel atgofion, cwrdd â hen ffrindiau a mwynhau’r cymdeithasu bywiog. Hefyd, trefnwyd dwy ddarlith, dau weithdy i blant a phobl ifanc, a noson o ganu mawl – y cyfan yn boblogaidd iawn. Daeth llu ynghyd i’r cyfan –  penwythnos  arbennig!

There was a lot of work for the crew beforehand to gather things together, contact people from the area, copy pictures and name the people in them, and work hand in hand with the hall committee and PLANED. We managed to create an exhibition that proved to be a popular attraction that brought people together to reminisce, meet old friends and enjoy the lively socializing. In addition, two lectures were organized, two workshops for children and young people, and an evening of songs of praise – all very popular. A whole host came together – a great weekend!

Arddangosfa Trefftadaeth Maenclochog

Mae arddangosfa ym Maenclochog wedi bod yn addysgu pobl yr ardal am hanes eu cyndeidiau!

Gepostet von Prynhawn Da S4C am Montag, 9. September 2019

Diolch i bawb a gyfrannodd tuag at yr arddangosfa – ac i bawb a ddaeth i’w weld!

Thank you to everyone who contributed to the exhibition – and to everyone who came to see it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *