Slam Barddoniaeth Y – Preseli – Poetry Slam

Our Poet in Residence Karen Owen has completed two weeks in the Preseli region thus far as part of our Poetry Slam workshops with Span Arts! She has worked with local primary and secondary schools, conducted 1:2:1 sessions with isolated and vulnerable members of the community and lead open community workshops. We are now working towards our final week of Karen’s residency during July with a community workshop on the 16th July in Brynberian as well as the final Poetry Slam event on the 19th July in Newport. For more information please contact sophiej@planed.org.uk.

Mae ein Bardd Preswyl Karen Owen wedi cwblhau pythefnos yn rhanbarth y Preseli hyd yma fel rhan o’n gweithdai Slam Barddoniaeth gyda Span Arts! Mae hi wedi gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol, wedi cynnal sesiynau 1: 2: 1 gydag aelodau ynysig ac agored i niwed o’r gymuned ac wedi arwain gweithdai cymunedol agored. Rydym nawr yn gweithio tuag at ein hwythnos olaf o breswyliad Karen yn ystod mis Gorffennaf gyda gweithdy cymunedol ar 16 Gorffennaf ym Mrynberian yn ogystal â’r digwyddiad Barddoniaeth terfynol ar 19 Gorffennaf yn Nhrefdraeth. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â sophiej@planed.org.uk.

Great Place Nations Learning Event – Falkirk

Sophie recently attended the Great Place Nations Learning Event in Falkirk, Scotland. This event was an opportunity for all of the Great Place funded projects from Scotland, England, Ireland and Wales to come together and discuss their commonalities, challenges and successes experienced in delivering their projects. The morning began with a presentation from Oluwaseun Soemi, Policy Advisor and Programme Manager for the Heritage Lottery Fund who outlined the background of the Great Place Scheme and the research behind its creation. Following this, an inspirational presentation from the Northern Heartlands project outlining their work over the last two years of their project. The afternoon provided an opportunity for group work and discussion between projects. Thank you to the Audience Agency for facilitating this useful and fun day. 

Yn ddiweddar mynychodd Sophie Ddigwyddiad Dysgu Cenhedloedd Mawr yn Falkirk, yr Alban. Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle i bob un o’r prosiectau a ariannwyd gan y Cynllun Lle Arbennig o’r Alban, Lloegr, Iwerddon a Chymru ddod at ei gilydd a thrafod eu nodweddion cyffredin, heriau a llwyddiannau a brofwyd wrth gyflawni eu prosiectau. Dechreuodd y bore gyda chyflwyniad gan Oluwaseun Soemi, Cynghorydd Polisi a Rheolwr Rhaglen Cronfa Dreftadaeth y Loteri a amlinellodd gefndir y Cynllun Lle Arbennig a’r ymchwil y tu ôl i’w greu. Yn dilyn hyn, cafwyd cyflwyniad ysbrydoledig gan brosiect Northern Heartlands yn amlinellu eu gwaith dros ddwy flynedd ddiwethaf eu prosiect. Roedd y prynhawn yn gyfle i wneud gwaith grŵp a thrafodaeth rhwng prosiectau. Diolch i’r Asiantaeth Cynulleidfa am hwyluso’r diwrnod defnyddiol a hwyliog hwn.

Digitising Workshop – Gweithdy Digido

A big thank you to Gruffydd Jones of People’s Collection Wales who recently joined us at PLANED for a Digitising Workshop. The group in attendance learnt all about how to submit and archive material on the People’s Collection website – including training on uploading, using relevant tags, permissions, equipment and so on. To visit the website and for more information see www.peoplescollection.wales

Diolch yn fawr i Gruffydd Jones o Gasgliad Y Werin Cymru a ymunodd â ni yn ddiweddar yn PLANED am Weithdy Digido. Dysgodd y grŵp a oedd yn bresennol sut i gyflwyno ac archifo deunydd ar wefan Casgliad y Werin – gan gynnwys hyfforddiant ar lanlwytho, defnyddio tagiau perthnasol, caniatadau, offer ac ati. I ymweld â’r wefan ac am fwy o wybodaeth gweler www.peoplescollection.wales

Taith Llenyddiaeth a Thirlun – Literature & Landscape Tour

Cafwyd diwrnod gwych yng nghwmni’r arbenigwr lleol Hefin Wyn, wrth i ni archwilio beirdd a barddoniaeth chwedlonol ardal y Preseli yn ddiweddar. Waldo Williams, W.R. Evans, Niclas Y Glais a Jams Dafi. Diolch i bawb a fynychodd!

A great day was had in the company of local expert Hefin Wyn, as we explored the legendary poets and poetry of the Preseli area recently. Waldo Williams, W.R. Evans, Niclas Y Glais and Jams Dafi. Thank you to all that attended!

 

Welsh Place Names Event – Digwyddiad Enwau Lleoedd Cymru

Sophie Jenkins of the Preseli Heartlands Project spent Friday and Saturday in the Newport community, collaborating with the Welsh Place Name Society. The aim was to begin to collect local names, and to raise awareness of the importance of recording and safeguarding place names as part of our cultural heritage here in Wales. The names collected will be added to a digital map, that will be available to view by the public in the future. Many thanks to Rhian Parry, Ifor Williams and Prof. David Thorne of the Society. We plan to arrange some further local name collecting events in the very near future in other Preseli communities.

www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Treuliodd Sophie Jenkins o Brosiect Ein Cymdogaeth Werin ddydd Gwener a dydd Sadwrn yng nghymuned Trefdraeth (Tydrath i bobl leol), gan gydweithio â Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Y nod oedd dechrau casglu enwau lleol, a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cofnodi a diogelu enwau lleoedd fel rhan o’n treftadaeth ddiwylliannol yma yng Nghymru. Bydd yr enwau a gesglir yn cael eu hychwanegu at fap digidol, a fydd ar gael i’w weld gan y cyhoedd yn y dyfodol. Llawer o ddiolch i Rhian Parry, Ifor Williams a’r Athro David Thorne o’r Gymdeithas. Rydym yn bwriadu trefnu digwyddiadau casglu enwau lleol pellach yn y dyfodol mewn cymunedau Preseli eraill.

www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Taith Naws am Le Rosebush – Rosebush Sense of Place Tour

 

Cafwyd diwrnod gwych yr wythnos ddiwethaf, 10 Ebrill, pan aeth yr hanesydd a’r archaeolegydd Peter Claughton â grŵp o 30 o bobl ar daith o amgylch treftadaeth ddiwydiannol drawiadol ardal chwarel Rhos-y-bwlch. Roedd y tywydd yn berffaith gyda Mynyddoedd y Preseli a Llys y Frân i’w gweld yn glir. Gwnaeth y grŵp fwynhau clywed rhagor am orffennol diwydiannol y chwarel ac archwilio’r nodweddion nodedig sy’n weddill. Ar ôl hynny cafwyd paned o de neu beint yn y dafarn leol, Tafarn Sinc. Diolch i Peter Claughton ac i bawb a fynychodd. Bydd rhagor o deithiau cerdded a sgyrsiau yn cael eu cynnal dros gyfnod y prosiect. Cysylltwch â Sophie ar sophiej@planed.org.uk am ragor o wybodaeth.

A fantastic day was had last week the 10th of April, when historian and archaeologist Peter Claughton guided a group of 30 people around the fascinating industrial heritage of the Rosebush quarry area. The weather was perfect with a clear view of the surrounding Preseli range and Llys y Fran. The group enjoyed hearing more about the quarry’s industrial past and exploring the remaining notable features. A cup of tea or a pint was afterward enjoyed in the local Tafarn Sinc. A big thank you to Peter Claughton and everybody that attended. More walks and talks will follow over the duration of the project. Contact Sophie on sophiej@planed.org.uk for more information.