Teithiau Waun Mawn Tours

Gwnaeth grŵp bach o bobl ddewr mentro mas yn y glaw wythnos diwethaf i edrych o gwmpas y safle oes y cerrig yn Waun Mawn, ac i gael mewnwelediad unigryw i rai o’r damcaniaethau diweddaraf am y safle gan Mike Parker Pearson, o Adran Archeoleg UCL.
Arweiniwyd y grŵp gan yr archeolegydd cymunedol o Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, Tomos Jones, yn y daith arbennig hon fel rhan o brosiect Ein Cymdogaeth Werin Preseli sy’n cael ei ddarparu gan PLANED a’i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.
A small number of people braved the Preseli weather last week to take a look around the stone age site at Waun Mawn, and given an exclusive insight into some of the latest theories about the site by UCL Institute of Archaeology’ Mike Parker Pearson.
The group was led by Pembrokeshire Coast archaeologist Tomos Jones in this special tour as part of the Ein Cymdogaeth Werin Preseli Heartlands Communities project being delivered by PLANED and funded by Cronfa Treftadaeth y Loteri Gen / National Lottery Heritage Fund – Cymru.

Y Ffordd Euraidd – The Golden Road

Wel, yn ddiweddar fuom ar daith o tua 8 milltir wedi’n tywys gan Ewan Rees o VIP Wales ar draws y Ffordd Euraidd – sef y trac ar hyd top y Preselau. Yn dechrau o Foel Drygarn, ac yn benni bant ym Mwlch Gwynt – yn cynnwys cyrraedd top Foel Cwm Cerwyn weth.
Wedd y tywydd yn berffaith, a chafwyd sawl sgwrs hynod ddiddorol ar hyd y daith. Cawsom ein cyfarch hefyd gan Ysbryd Preseli tra ar ein teithiau – ffigwr mewn clogwyn, yn ein drymio ymlaen ac yn lledaenu eu neges o Heddwch a Chariad ar draws y mynyddoedd (gweler post ar wahân ar gyfer y cyfarfod hudol hwn).
Diolch i bawb a wnaeth ymuno a ni, a hefyd Rowan O’Neill Span Arts sydd wedi bod yn rheoli ac yn trefnu’r elfen yma o’r prosiect.
Well, recently we went on an 8-mile tour led by Ewan Rees of VIP Wales across the Golden Road – the track along the top of Mynydd Preseli. Starting from Foel Drygarn, and finishing off at Bwlch Gwynt – including reaching the top of Foel Cwm Cerwyn.
The weather was perfect, and there were many interesting conversations along the way. We were also greeted by Ysbryd Preseli whilst on our travels – a cloaked figure, drumming us along and spreading their message of Peace & Love across the mountains (see separate posts for this magical meeting).
Thank you to everyone who joined us, and also Rowan O’Neill Span Arts who managed and organized this element of the project.

Haf o ddarganfodd y Ffordd Euraidd… A Summer of discovering the Golden Road

Mae hi wedi bod yn Haf prysur i PLANED & Span Arts wrth iddyn nhw gydweithio i gyflwyno gweithdai treftadaeth gymunedol Can y Ffordd Euraidd fel rhan o brosiect Ein Cymdogaeth Werin Preseli, a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Recordiwyd y gweithdai hyn, a byddant yn cael eu trawsnewid fel allbwn terfynol – sef Baled Radio. Disgwylir iddo lansio yn ddiweddarach yn yr Hydref!


Adroddodd post blaenorol ar y blog am gweithdy cyntaf a gynhaliwyd ym Mrynberian, ar thema’r megalithig gyda Robin Heath. Mae’r gweithdai sydd wedi dilyn dros yr Haf wedi cynnwys – Crymych, lle gwnaethom ganolbwyntio ar amaethyddiaeth ac ecoleg rhanbarth Preseli. Mwynhaodd y grŵp gyflwyniad yn Neuadd y Farchnad yn y bore, ac yna taith gerdded o Crymych i Foel Drygarn. Ymunodd Mary Chadwick, swyddog cadwraeth Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro â ni i rannu sut mae ardal Preseli yn cael ei rheoli o ran pori ar gyfer bioamrywiaeth. Ymunodd Arwel Evans Pensarn, Swyddog Cyswllt Ffermio y Parc â ni mewn ysbryd – gan anfon cyflwyniad atom o’r ffordd y mae’r myny’ yn cael ei reoli, gan gynnwys llosgi ac atal tân gwyllt. Rhannodd Swyddog Prosiect, Sophie Jenkins, ei hatgofion teuluol ei hun o ffermio defaid ar y myny’, a’r broses o Hafod/Hendre gan gynnwys symud defaid Preseli i maes tanio Castellmartin.


Nesaf ymwelon ni â Hermon a chanolbwyntio ar Addysg, lle ymunodd yr Athro Martin Johnes â ni – cyn-ddisgybl yn Ysgol Hermon a roddodd gyflwyniad hynod ddiddorol inni am addysg Gymraeg a Saesneg yn yr ardal leol ers yr 1900au; lle gwnaethom ddysgu y gall iaith drechu mewn ardal dim ond pan fydd hefyd yn iaith lafar gymunedol, nid dim ond iaith a addysgir yn yr ystafell ddosbarth. Gwers bwysig iawn i ni yng Nghymru heddiw wrth i ni geisio hyrwyddo a chynyddu nifer siaradwyr yr hen iaith. Yn dilyn sgwrs Martin, rhoddodd Cris Tomos gipolwg ysbrydoledig hefyd ar sut y daeth Canolfan Hermon i fod – yn dilyn y protestiadau niferus, apeliadau llys a brwydro cymunedol i gadw’r ysgol gynradd annwyl rhag cau ei drysau. Yn y prynhawn, aeth y grŵp am dro bach o amgylch Hermon a Bwlch y Dwr, lle cerddodd plant yr ysgol fel rhan o astudiaethau dosbarth.


Fe ymwelon ni â Mynachlogddu nesaf i ganolbwyntio ar Grefydd a Heddwch – hwn ar un o ddyddiau poethaf y flwyddyn. Hefin Wyn, yr arbenigwr lleol a arweiniodd ni ar y siwrnai hon. Treuliwyd y bore yn Capel Bethel, lle cawsom ddarlith drylwyr ar hanes crefyddol lleol a chael cyfle i ymweld â beddau niferus unigolion lleol adnabyddus – gan gynnwys Twm Carnabwth a W.R Evans. Treuliwyd y prynhawn yn dysgu am Waldo a beirdd yr ardal o amgylch y garreg goffa, cinio o dan Tal Mynydd neu Y Garn fel y’i gelwir yn lleol, ymweliad â ty unnos “Carnabwth” cartref Tomos Rees, a phererindod i Glynsaithmaen lle gwnaethom sefyll yn yr un ysgubor lle cychwynnodd sylfeini’r mudiad Merched Beca – dywed Hefin wrthym fod y llwch yr un peth o hyd! Fe wnaethon ni hefyd ddysgu am Brwydr y Preselau a’r gweinidogion a helpodd i atal y fyddin rhag troi ein bryniau annwyl yn faes hyfforddi milwrol.


Nesaf ymwelon ni â Rhosybwlch lle gwnaethon ni ddysgu mwy am ochr ddiwydiannol ardal Preseli. Arweiniodd Dr Peter Claughton o Morvil gerllaw ni ar yr alldaith hon – ac alldaith oedd hi wir! Yn y bore mwynhaodd y grŵp gyflwyniad y tu mewn i babell fawr Tafarn Sinc. Yn ystod y prynhawn cychwynnodd y prif grŵp ar ymweliad â’r chwarel o dan Foel Cwm Cerwyn – i lawer, hwn oedd eu hymweliad cyntaf â’r rhan hon o’r myny’. Mae cyrraedd yno yn cynnwys mynd bant o’r trac ar thir garw, ond roedd yn werth chweil profi’r dreftadaeth hon ac wrth gwrs y golygfeydd o’r dirwedd o amgylch! Cawsom hyd yn oed gweld Cydull Bach (Merlin) ger y chwarel – h.y. aderyn ysglyfaethus lleiaf y DU. Ymwelodd eraill o’r grŵp a oedd am gael taith gerdded ysgafnach â chwareli ac adfeilion Rhosybwlch. Mwynhawyd peint haeddiannol yn y Sinc wedyn!


Cynhaliwyd ein gweithdy cymunedol olaf yn y gyfres hon yn y Cwm Gwaun. Roedd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar Ddiwylliant y Preseli – ac yn lle taith gerdded yn y prynhawn, fe wnaethon ni fwynhau gwrando ar hen recordiau o gorau a bandiau’r ardal leol, gyda digon o de a bisgedi. Arweiniwyd y sesiwn hon gan Hedydd Hughes, sy’n dysgu yn Ysgol Llanychllwydog ac sydd â gwybodaeth helaeth o’r dreftadaeth, y diwylliant a’r tafodiaith lleol (er gwaethaf dweud ei bod hi’n rhoces o’r dre, o Abergwaun). Fe wnaethon ni ddysgu mwy am draddodiadau fel Hen Galan a Canu Pwnc. Fe wnaeth Hedydd hefyd ein harwain mewn cwpl o ganeuon – gan gynnwys “Milgi Milgi” a daeth ag arddangosfa wych o arteffactau, llyfrau ac eitemau lleol o ddiddordeb. Ymunodd y Parcmon Richard Vaughan hefyd, brodor o Cwm Gwaun a wnaeth rhannu ei atgofion o fyw yn y cwm.


Felly – beth sydd nesaf? Wel, nesaf daw taith ar hyd y Ffordd Euraidd ynghyd a’r gerddoriaeth! Mae’r tîm yn fishi’n trefnu sesiynau a fydd ar agor i’r gymuned eu mynychu ym mis Medi. Os ydych chi’n gerddor neu’n ganwr lleol ac yr hoffech ymuno yna cysylltwch â ni. Cadwch lygad ar dudalen ffesbwc Ein Cymdogaeth Werin, neu e-bostiwch sophie.jenkins@planed.org.uk i gael mwy o wybodaeth.

———————————————————————————————-

It’s been a busy Summer for PLANED & Span Arts as they collaborated in delivering the Song of the Golden Road community heritage workshops as part of the Ein Cymdogaeth Werin Preseli project, funded by the National Lottery Heritage Fund. These workshops were recorded, and will be transformed into the final output – which will be a Radio Ballad. Set to launch later in the Autumn!


A previous blog post reported on the first workshop that was held in Brynberian, on the theme of the megalithic with Robin Heath. The workshops that have followed over the Summer have included – Crymych, where we focused on agriculture and the ecology of the Preseli region. The group enjoyed a presentation in the Market Hall in the morning, followed by a walk from Crymych to Foel Drygarn. Mary Chadwick, the conservation officer for Pembrokeshire Coast National Park joined us to share how the Preseli area is managed in terms of grazing for biodiversity. Arwel Evans Pensarn, National Park’s Farming Liaison Officer also joined us in spirit – sending us a presentation of the way the hill is managed, including burning and wild fire prevention. Project Officer Sophie Jenkins also shared her own family memories of sheep farming on the hills, and the process of transhumance including the movement of Preseli sheep to Castlemartin firing range.


Next we visited Hermon and focused on Education, where we were joined by Professor Martin Johnes – a past pupil of Ysgol Hermon who provided us a fascinating presentation into Welsh and English language education in the local area since the 1900s; where we learnt that a language can only prevail in an area when it is also a community spoken language, not just a language taught in the classroom. A very important lesson for us in present day Wales as we seek to promote and increase the number of speakers of the old language. Following Martin’s talk, Cris Tomos also gave an inspirational insight into how Canolfan Hermon came to be – following the many protests, courtroom appeals and community battling to keep the beloved primary school from closing its doors. In the afternoon, the group took a short walk around Hermon taking in Bwlch y Dwr where the school children walked as part of classroom studies.


We visited Mynachlogddu next to concentrate on Religion & Pacifism – this on one of the hottest days of the year, very rare weather for ‘Nachlogddu. Well-known local expert and enthusiast Hefin Wyn led us on this journey. The morning was spent in Capel Bethel, where we received a thorough lecture on the local religious history and had an opportunity to visit the numerous graves of well known local individuals – including Twm Carnabwth and W.R Evans. The afternoon was spent learning about Waldo and the poets of the area around the memorial stone, lunch under Tal Mynydd or Y Garn as known locally, a visit to the ty unnos of “Carnabwth” the home of Tomos Rees, and a pilgrimage to Glynsaithmaen where we stood in the very same barn where the foundations of the Merched Beca movement began – Hefin tells us the dust is still the same! We also learnt about the Brwydr Preseli and the ministers that helped stop the ministry of defence turning our beloved hills into a military training ground.


Next we visited Rhosybwlch where we learnt more about the industrial side of the Preseli area. Dr Peter Claughton of nearby Morvil led us on this expedition – and expedition it was! In the morning the group enjoyed a presentation inside the marquee of Tafarn Sinc. During the afternoon the main group embarked on a visit to the quarry underneath Foel Cwm Cerwyn – for many, this was their first visit to this area of the hill. To get there involves some off-roading and rough terrain, but it was worth it to experience this heritage and of course the views of the surrounding landscape! We were even treated to a sighting of a Merlin near the quarry – a Merlin being the UK’s smallest bird of prey. Others from the group that wanted a gentler walk visited the quarries and ruins of Rosebush.


Our final community workshop in this series was held in the Cwm Gwaun. This session was focused on the Culture of the Preseli – and instead of an afternoon walk, we enjoyed listening to old records of choirs and bands of the local area, with plenty of tea and biscuits. This session was led by Hedydd Hughes, who teaches at Ysgol Llanychllwydog and has a vast knowledge of the local heritage, culture and tafodiaith (despite saying that she is a townie from Abergwaun). We learnt more about traditions such as Hen Galan and Canu Pwnc. Hedydd also led us in a couple of songs – including “Milgi Milgi” and brought with her a fantastic display of artefacts, books and local items of interest. National Park Ranger and Cwm Gwaun native Richard Vaughan also joined us, and shared his memories of living in the valley.


Therefore – what’s next? Well, next comes the walk along the Golden Road followed by the music! The team are busily arranging sessions which will be open to the community to attend in September. If you’re a local musician or singer and would like to come along then please get in touch. Keep an eye on the Ein Cymdogaeth Werin facebook page, or email sophie.jenkins@planed.org.uk for more information.

Tîm Cynhyrchu Baled Radio – Briff | Radio Ballad Production Team – Brief

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau 15fed Gorffennaf 2021, Canol Dydd 

Cyfweliadau: Dydd Gwener 23ain Gorffennaf 

Rydym yn gwahodd cynhyrchwyr sain/cerddoriaeth/radio sydd wedi’u lleoli yng Nghymru i weithio ar faled radio ddwyieithog wedi’i chyd-greu, sef Cân y Ffordd Euraidd / The Song of the Golden Road,  rhan o brosiect PLANED ‘Ein Cymdogaeth Werin’ a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ac a gynhyrchir gan Span. 

Mae tair elfen i’r briff: 

  • Ffi recordio sain a cherddoriaeth £1,000 
  • Ffi cyfansoddi cân/creu cerddoriaeth gymunedol £1,800 (3 x 600) 
  • Ffi Cynhyrchu Baled Radio a Digwyddiad Darlledu £2,500 

Mae’r ffioedd yn cynnwys TAW, costau teithio a chostau deunyddiau. 

Er y gellir ymgeisio am bob elfen ar wahân, rydym yn agored i geisiadau gan unigolion, partneriaethau neu gydweithfa sy’n gallu cyflawni’n greadigol cyfuniad o rai, neu bob un, o’r elfennau o’r briff a amlinellir isod: 

_______________________________________________

Deadline for applications: Thursday 15th July 2021, Midday 

Interviews: Friday 23rd July 

 We are inviting Wales based sound/music/radio producers to work on a co-created bilingual radio ballad Cân y Ffordd Euraidd / The Song of the Golden Road, part of PLANED’s National Lottery Heritage funded Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities project which is being produced by Span.    

 There are three strands to this brief: 

  • Music and Sound Recording Fee £1000 
  • Community music making/song-writing Fee £1800 (3 x 600) 
  • Radio Ballad Production and Broadcast Event Fee £2500 

 All fees are inclusive of VAT, travel expenses and material costs. 

 Though each strand can be applied for separately we are open to applications from individuals, partnerships or collectives who are able to creatively fulfil a combination of, or all elements of the brief as outlined below: 

MORE INFO : 

https://span-arts.org.uk/cy/radio-ballad-production-team-brief/

Hud Y Preseli

Fel rhan o Wythnos Treftadaeth Gymunedol PLANED gwnaethom hefyd lunio ffilm fer o’r Preseli a oedd yn cynnwys sain gan y storïwr Carol Pearce.

————————

As part of PLANED’s Community Heritage Week we also put together a short film of the Preseli which featured audio from storyteller Carol Pearce.

 

Adrodd Straeon – Storytelling

Yn ystod mis Mai 2021, ariannodd Prosiect Cymdogaeth Werin Preseli gweithdai adrodd straeon gyda’r dewin stori o Sir Benfro, Deb Winter. Roedd y gweithdai mewn 2 ran ac fe’u cynhaliwyd ar-lein dros Zoom. Dysgodd y cyfranogwyr sgiliau adrodd straeon a chrefft, ynghyd â straeon o ardal Preseli a berfformiodd Deb. Yna cawsant gyfle i berfformio eu fersiynau eu hunain o fythau a chwedlau Preseli ar ôl dychwelyd i’r ail weithdy.

Recordiwyd rhai o’r straeon trwy Zoom, ac fe’u dangoswyd am y tro cyntaf fel rhan o Wythnos Treftadaeth Gymunedol Sir Benfro PLANED. Gweler y straeon isod:

———————————–

During May 2021 the Preseli Heartlands Communities Project funded storytelling workshops with Pembrokeshire based story wizard Deb Winter. The workshops were in 2 parts and were held online over Zoom. Participants learnt storytelling skills and craft, as well as stories from the Preseli area which Deb performed. They then had the opportunity to perform their own versions of Preseli myths & legends upon their return to the second workshop.

Some of the stories were recorded via Zoom, and were premiered as part of PLANED’s Pembrokeshire Community Heritage Week. Please see the stories below: