Tîm Cynhyrchu Baled Radio – Briff | Radio Ballad Production Team – Brief

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Iau 15fed Gorffennaf 2021, Canol Dydd 

Cyfweliadau: Dydd Gwener 23ain Gorffennaf 

Rydym yn gwahodd cynhyrchwyr sain/cerddoriaeth/radio sydd wedi’u lleoli yng Nghymru i weithio ar faled radio ddwyieithog wedi’i chyd-greu, sef Cân y Ffordd Euraidd / The Song of the Golden Road,  rhan o brosiect PLANED ‘Ein Cymdogaeth Werin’ a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ac a gynhyrchir gan Span. 

Mae tair elfen i’r briff: 

  • Ffi recordio sain a cherddoriaeth £1,000 
  • Ffi cyfansoddi cân/creu cerddoriaeth gymunedol £1,800 (3 x 600) 
  • Ffi Cynhyrchu Baled Radio a Digwyddiad Darlledu £2,500 

Mae’r ffioedd yn cynnwys TAW, costau teithio a chostau deunyddiau. 

Er y gellir ymgeisio am bob elfen ar wahân, rydym yn agored i geisiadau gan unigolion, partneriaethau neu gydweithfa sy’n gallu cyflawni’n greadigol cyfuniad o rai, neu bob un, o’r elfennau o’r briff a amlinellir isod: 

_______________________________________________

Deadline for applications: Thursday 15th July 2021, Midday 

Interviews: Friday 23rd July 

 We are inviting Wales based sound/music/radio producers to work on a co-created bilingual radio ballad Cân y Ffordd Euraidd / The Song of the Golden Road, part of PLANED’s National Lottery Heritage funded Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities project which is being produced by Span.    

 There are three strands to this brief: 

  • Music and Sound Recording Fee £1000 
  • Community music making/song-writing Fee £1800 (3 x 600) 
  • Radio Ballad Production and Broadcast Event Fee £2500 

 All fees are inclusive of VAT, travel expenses and material costs. 

 Though each strand can be applied for separately we are open to applications from individuals, partnerships or collectives who are able to creatively fulfil a combination of, or all elements of the brief as outlined below: 

MORE INFO : 

https://span-arts.org.uk/cy/radio-ballad-production-team-brief/

Hud Y Preseli

Fel rhan o Wythnos Treftadaeth Gymunedol PLANED gwnaethom hefyd lunio ffilm fer o’r Preseli a oedd yn cynnwys sain gan y storïwr Carol Pearce.

————————

As part of PLANED’s Community Heritage Week we also put together a short film of the Preseli which featured audio from storyteller Carol Pearce.

 

Adrodd Straeon – Storytelling

Yn ystod mis Mai 2021, ariannodd Prosiect Cymdogaeth Werin Preseli gweithdai adrodd straeon gyda’r dewin stori o Sir Benfro, Deb Winter. Roedd y gweithdai mewn 2 ran ac fe’u cynhaliwyd ar-lein dros Zoom. Dysgodd y cyfranogwyr sgiliau adrodd straeon a chrefft, ynghyd â straeon o ardal Preseli a berfformiodd Deb. Yna cawsant gyfle i berfformio eu fersiynau eu hunain o fythau a chwedlau Preseli ar ôl dychwelyd i’r ail weithdy.

Recordiwyd rhai o’r straeon trwy Zoom, ac fe’u dangoswyd am y tro cyntaf fel rhan o Wythnos Treftadaeth Gymunedol Sir Benfro PLANED. Gweler y straeon isod:

———————————–

During May 2021 the Preseli Heartlands Communities Project funded storytelling workshops with Pembrokeshire based story wizard Deb Winter. The workshops were in 2 parts and were held online over Zoom. Participants learnt storytelling skills and craft, as well as stories from the Preseli area which Deb performed. They then had the opportunity to perform their own versions of Preseli myths & legends upon their return to the second workshop.

Some of the stories were recorded via Zoom, and were premiered as part of PLANED’s Pembrokeshire Community Heritage Week. Please see the stories below:

Syllu ar y sêr gyda storiau – Stargazing and storytelling

To celebrate International Dark Skies week, the Preseli Heartlands project collaborated with Pembrokeshire Coast to deliver an event with Community Archaeologist Tomos Jones and storyteller Alice Courvoisier about prehistoric landscapes of the Preseli, as well as ancient stories of the night sky.

Visit www.discoveryinthedark.wales for more information about all things stargazing.
Special thanks to Pete Bushell @pedrofardd for use of photographs.
🌠🌠🌠🌠🌠🌠

I ddathlu wythnos Ryngwladol Awyr Dywyll, cydweithiodd Ein Cymdogaeth Werin â Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro i gyflwyno digwyddiad gyda’r Archeolegydd Cymunedol Tomos Jones a’r storïwraig Alice Courvoisier am dirweddau cynhanesyddol y Preseli, yn ogystal â straeon hynafol awyr y nos.

Ewch i www.discoveryinthedark.wales i gael mwy o wybodaeth am bopeth am syllu ar y sêr.
Diolch yn arbennig i Pete Bushell @pedrofardd am ddefnyddio ffotograffau.

Croeso yn y Preseli

🔸Ydych chi’n byw neu’n gweithio yn ardal Preseli yn Sir Benfro?✅
🔸Oes gennych chi ddiddordeb am dwristiaeth yn eich cymuned?✅
🔸Hoffech chi wybod sut y gall cymunedau a busnesau weithio gyda’i gilydd i groesawu ymwelwyr i’r Preseli?✅
🔸Do you live or work in the Preseli area of Pembrokeshire?✅
🔸Do you care about tourism in your community?✅
🔸Would you like to know how communities and businesses can work together to welcome visitors to the Preselis?✅

CYFLE SWYDD – JOB OPPORTUNITY!

⭐️ 𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗜𝗧𝗜𝗡𝗚 ⭐️
𝗔 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗹𝗶 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗘𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁
Drawing on PLANED’s history of facilitating the development of rural communities, this is a key role to assist project staff in the delivery of an important piece of funded work.
In 2018 PLANED was successful in its application to receive Heritage Lottery funding under the Great Place scheme to deliver the innovative

Ein Cymdogaeth Werin Preseli Heartlands Communities

Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities project.

Based between PLANED’s offices in Narberth and the communities of the Preselis’ when required, this post is vital to assist project staff in the final year of the project in supporting the delivery of community events and activities; to assist in processing evaluation materials; and all other applicable administrative assistance to support the completion of the project.
✅ For more information on the post and to apply please visit: https://tinyurl.com/ry6rsfp5
𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝘀 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗮𝘆 𝟭𝟮 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 𝟱.𝟬𝟬𝗽𝗺.
Please return completed applications to: PLANED, The Old School, Station Road, Narberth, Pembrokeshire, SA67 7DU or email: julie.davies@planed.org.uk
Please note we will only accept applications using the PLANED application form, please do not send CVs.
⭐️ 𝗥𝗬𝗗𝗬𝗠 𝗬𝗡 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗜𝗪𝗧𝗜𝗢 ⭐️
𝗥𝘆𝗱𝘆𝗺 𝘆𝗻 𝗥𝗲𝗰𝗿𝗶𝘄𝘁𝗶𝗼 𝗘𝗶𝗻 𝗖𝘆𝗺𝗱𝗼𝗴𝗮𝗲𝘁𝗵 𝗪𝗲𝗿𝗶𝗻 – 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗹𝗶 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗖𝘆𝗻𝗼𝗿𝘁𝗵𝘄𝘆𝘆𝗱𝗱 𝗬𝗺𝗴𝘆𝘀𝘆𝗹𝗹𝘁𝘂
Gan dynnu ar hanes PLANED o hwyluso datblygiad cymunedau gwledig, mae hon yn rôl allweddol i gynorthwyo staff prosiect i gyflawni darn pwysig o waith wedi’i ariannu.
Yn 2018 bu PLANED yn llwyddiannus yn ei gais i dderbyn cyllid Loteri Treftadaeth o dan gynllun y Lle Arbennig i gyflawni prosiect arloesol

Ein Cymdogaeth Werin Preseli Heartlands Communities

Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities.

Wedi’i leoli rhwng swyddfeydd PLANED yn Arberth a chymunedau’r Preseli pan fo angen, mae’r swydd hon yn hanfodol i gynorthwyo staff y prosiect ym mlwyddyn olaf y prosiect i gefnogi cyflwyno digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol; i gynorthwyo wrth brosesu deunyddiau gwerthuso; a’r holl gymorth gweinyddol cymwys arall i gefnogi cwblhau’r prosiect.
✅ I gael mwy o wybodaeth am y swydd ac i wneud cais: https://tinyurl.com/4vu79a7d
𝗬 𝗱𝘆𝗱𝗱𝗶𝗮𝗱 𝗰𝗮𝘂 𝗮𝗿 𝗴𝘆𝗳𝗲𝗿 𝗰𝗲𝗶𝘀𝗶𝗮𝗱𝗮𝘂 𝘆𝘄 𝗱𝘆𝗱𝗱 𝗟𝗹𝘂𝗻 𝟭𝟮 𝗘𝗯𝗿𝗶𝗹𝗹 𝟱.𝟬𝟬𝘆𝗽.
Os gwelwch yn dda a wnewch chi ddychwelyd y cais wedi’i gwblhau at: PLANED, The Old School, Station Road, Arberth, Sir Benfro, SA67 7DU neu e-bost: julie.davies@planed.org.uk
Sylwch y byddwn yn derbyn ceisiadau gan ddefnyddio’r ffurflen gais PLANED yn unig, peidiwch ag anfon CVs.