Digitising Workshop – Gweithdy Digido

A big thank you to Gruffydd Jones of People’s Collection Wales who recently joined us at PLANED for a Digitising Workshop. The group in attendance learnt all about how to submit and archive material on the People’s Collection website – including training on uploading, using relevant tags, permissions, equipment and so on. To visit the website and for more information see www.peoplescollection.wales

Diolch yn fawr i Gruffydd Jones o Gasgliad Y Werin Cymru a ymunodd â ni yn ddiweddar yn PLANED am Weithdy Digido. Dysgodd y grŵp a oedd yn bresennol sut i gyflwyno ac archifo deunydd ar wefan Casgliad y Werin – gan gynnwys hyfforddiant ar lanlwytho, defnyddio tagiau perthnasol, caniatadau, offer ac ati. I ymweld â’r wefan ac am fwy o wybodaeth gweler www.peoplescollection.wales

Taith Llenyddiaeth a Thirlun – Literature & Landscape Tour

Cafwyd diwrnod gwych yng nghwmni’r arbenigwr lleol Hefin Wyn, wrth i ni archwilio beirdd a barddoniaeth chwedlonol ardal y Preseli yn ddiweddar. Waldo Williams, W.R. Evans, Niclas Y Glais a Jams Dafi. Diolch i bawb a fynychodd!

A great day was had in the company of local expert Hefin Wyn, as we explored the legendary poets and poetry of the Preseli area recently. Waldo Williams, W.R. Evans, Niclas Y Glais and Jams Dafi. Thank you to all that attended!

 

Welsh Place Names Event – Digwyddiad Enwau Lleoedd Cymru

Sophie Jenkins of the Preseli Heartlands Project spent Friday and Saturday in the Newport community, collaborating with the Welsh Place Name Society. The aim was to begin to collect local names, and to raise awareness of the importance of recording and safeguarding place names as part of our cultural heritage here in Wales. The names collected will be added to a digital map, that will be available to view by the public in the future. Many thanks to Rhian Parry, Ifor Williams and Prof. David Thorne of the Society. We plan to arrange some further local name collecting events in the very near future in other Preseli communities.

www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Treuliodd Sophie Jenkins o Brosiect Ein Cymdogaeth Werin ddydd Gwener a dydd Sadwrn yng nghymuned Trefdraeth (Tydrath i bobl leol), gan gydweithio â Chymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Y nod oedd dechrau casglu enwau lleol, a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cofnodi a diogelu enwau lleoedd fel rhan o’n treftadaeth ddiwylliannol yma yng Nghymru. Bydd yr enwau a gesglir yn cael eu hychwanegu at fap digidol, a fydd ar gael i’w weld gan y cyhoedd yn y dyfodol. Llawer o ddiolch i Rhian Parry, Ifor Williams a’r Athro David Thorne o’r Gymdeithas. Rydym yn bwriadu trefnu digwyddiadau casglu enwau lleol pellach yn y dyfodol mewn cymunedau Preseli eraill.

www.cymdeithasenwaulleoedd.cymru

Taith Naws am Le Rosebush – Rosebush Sense of Place Tour

 

Cafwyd diwrnod gwych yr wythnos ddiwethaf, 10 Ebrill, pan aeth yr hanesydd a’r archaeolegydd Peter Claughton â grŵp o 30 o bobl ar daith o amgylch treftadaeth ddiwydiannol drawiadol ardal chwarel Rhos-y-bwlch. Roedd y tywydd yn berffaith gyda Mynyddoedd y Preseli a Llys y Frân i’w gweld yn glir. Gwnaeth y grŵp fwynhau clywed rhagor am orffennol diwydiannol y chwarel ac archwilio’r nodweddion nodedig sy’n weddill. Ar ôl hynny cafwyd paned o de neu beint yn y dafarn leol, Tafarn Sinc. Diolch i Peter Claughton ac i bawb a fynychodd. Bydd rhagor o deithiau cerdded a sgyrsiau yn cael eu cynnal dros gyfnod y prosiect. Cysylltwch â Sophie ar sophiej@planed.org.uk am ragor o wybodaeth.

A fantastic day was had last week the 10th of April, when historian and archaeologist Peter Claughton guided a group of 30 people around the fascinating industrial heritage of the Rosebush quarry area. The weather was perfect with a clear view of the surrounding Preseli range and Llys y Fran. The group enjoyed hearing more about the quarry’s industrial past and exploring the remaining notable features. A cup of tea or a pint was afterward enjoyed in the local Tafarn Sinc. A big thank you to Peter Claughton and everybody that attended. More walks and talks will follow over the duration of the project. Contact Sophie on sophiej@planed.org.uk for more information.

Stitching Stories Recordings – Recordiau Pwytho Straeon

Please see the below SoundCloud Player to listen to all recordings collected during the Stitching Stories sessions held from September 2018 – January 2019.

Special thanks to artist penny d jones for her work on the project.

—————-

Gwelir y Chwareuwr SoundCloud isod i wrando ar yr holl recordiau a gasglwyd yn ystod sesiynau Pwytho Straeon a gynhelir o Fedi 2018 – Ionawr 2019.

Diolch arbennig i’r artist penny d jones am ei gwaith ar y prosiect.

Preseli Poetry Slam – POET WANTED

Poet in Residence Wanted!

Span Arts, a community arts organisation based in Narberth in West Wales wishes to recruit an accomplished and contemporary, bilingual Poet to facilitate an exciting project.

Preseli Poetry Slam is based on the strong bardic traditions and poetry of the Preseli Mountains; the project aims to take a fresh, contemporary approach whilst acknowledging and referencing Welsh poetic form and culture. The project will consist of accessible workshops in Welsh and English aimed at different segments of the community. It will culminate in a competition for local bards and bardic-wannabes to unleash their creative writing and performance skills.

Fees: There is a total of £2,600 for the artist inclusive of travel expenses and material costsPlus a daily stipend of £20/day for 13 days = £260

More information: http://www.span-arts.org.uk/job-opportunities/

Application: Please apply to rowan@span-arts.org.uk by sending your CV and a covering letter which outlines why you would like the job and any experience you have that is relevant. Please include links to previous examples of your work online.

All applications should be received by 12pm on Thursday 14th March 2019. A shortlist will be created and successful applicants will ideally need to be available for interview on Friday 22nd March.

——————————————————————

Bardd Preswylio Eisiau!

Mae Celfyddydau Span Arts, sef mudiad celfyddydau cymunedol sydd wedi’i leoli yn Arberth yng Ngorllewin Cymru, yn dymuno recriwtio Bardd dwyieithog medrus a chyfoes i hwyluso’r prosiect cyffrous hwn.

Mae Slam Barddoniaeth y Preseli yn seiliedig ar draddodiadau barddol cryfion a barddoniaeth Mynyddoedd y Preseli; nod y prosiect yw mynd ati mewn ffordd ffres a chyfoes tra’n cydnabod ffurf a diwylliant barddol Cymru a chyfeirio atynt. Yn rhan o’r prosiect, bydd gweithdai hygyrch yn y Gymraeg a’r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at segmentau gwahanol o’r gymuned. Penllanw’r prosiect fydd cystadleuaeth i feirdd lleol a’r rheiny sydd â’u bryd ar fod yn feirdd, er mwyn rhyddhau eu sgiliau ysgrifennu creadigol a pherfformio.

Ffioedd: Mae yna gyfanswm o £2,600 ar gyfer yr artist ac mae hyn yn cynnwys costau teithio a chostau deunyddiau. Mae yna daliad dyddiol o £20/dydd hefyd am 13 diwrnod = £260

Mwy o wybodaeth: http://www.span-arts.org.uk/job-opportunities/

Ymgeisio: A wnewch chi anfon eich cais at rowan@span-arts.org.uk. Dylai gynnwys eich CV a llythyr i fynd gyda’ch CV sy’n amlinellu pam yr hoffech gael y gwaith hwn ac unrhyw brofiad perthnasol sydd gennych. A wnewch chi gynnwys dolenni at unrhyw enghreifftiau blaenorol o’ch gwaith ar-lein.

Dylai unrhyw geisiadau ddod i law erbyn 12yp ar ddydd Iau 14 Mawrth 2019. Byddwn yn llunio rhestr fer ac, yn ddelfrydol, bydd gofyn i unrhyw ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael am gyfweliad ar ddydd Gwener 22 Mawrth.

———————————————————————

The project is part of a wider heritage project in the region called Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities, managed by PLANED and funded through the Heritage Lottery Fund’s Great Places scheme.

Mae’r prosiect yn rhan o brosiect treftadaeth yn y rhanbarth o’r enw Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities, a reolir gan PLANED ac a ariennir trwy Gynllun Lle Arbennig y Gronfa Loteri Fawr.

PLANED Arwain Sir Benfro 2020