Stitching Stories Recordings – Recordiau Pwytho Straeon

Please see the below SoundCloud Player to listen to all recordings collected during the Stitching Stories sessions held from September 2018 – January 2019.

Special thanks to artist penny d jones for her work on the project.

—————-

Gwelir y Chwareuwr SoundCloud isod i wrando ar yr holl recordiau a gasglwyd yn ystod sesiynau Pwytho Straeon a gynhelir o Fedi 2018 – Ionawr 2019.

Diolch arbennig i’r artist penny d jones am ei gwaith ar y prosiect.

Preseli Poetry Slam – POET WANTED

Poet in Residence Wanted!

Span Arts, a community arts organisation based in Narberth in West Wales wishes to recruit an accomplished and contemporary, bilingual Poet to facilitate an exciting project.

Preseli Poetry Slam is based on the strong bardic traditions and poetry of the Preseli Mountains; the project aims to take a fresh, contemporary approach whilst acknowledging and referencing Welsh poetic form and culture. The project will consist of accessible workshops in Welsh and English aimed at different segments of the community. It will culminate in a competition for local bards and bardic-wannabes to unleash their creative writing and performance skills.

Fees: There is a total of £2,600 for the artist inclusive of travel expenses and material costsPlus a daily stipend of £20/day for 13 days = £260

More information: http://www.span-arts.org.uk/job-opportunities/

Application: Please apply to rowan@span-arts.org.uk by sending your CV and a covering letter which outlines why you would like the job and any experience you have that is relevant. Please include links to previous examples of your work online.

All applications should be received by 12pm on Thursday 14th March 2019. A shortlist will be created and successful applicants will ideally need to be available for interview on Friday 22nd March.

——————————————————————

Bardd Preswylio Eisiau!

Mae Celfyddydau Span Arts, sef mudiad celfyddydau cymunedol sydd wedi’i leoli yn Arberth yng Ngorllewin Cymru, yn dymuno recriwtio Bardd dwyieithog medrus a chyfoes i hwyluso’r prosiect cyffrous hwn.

Mae Slam Barddoniaeth y Preseli yn seiliedig ar draddodiadau barddol cryfion a barddoniaeth Mynyddoedd y Preseli; nod y prosiect yw mynd ati mewn ffordd ffres a chyfoes tra’n cydnabod ffurf a diwylliant barddol Cymru a chyfeirio atynt. Yn rhan o’r prosiect, bydd gweithdai hygyrch yn y Gymraeg a’r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at segmentau gwahanol o’r gymuned. Penllanw’r prosiect fydd cystadleuaeth i feirdd lleol a’r rheiny sydd â’u bryd ar fod yn feirdd, er mwyn rhyddhau eu sgiliau ysgrifennu creadigol a pherfformio.

Ffioedd: Mae yna gyfanswm o £2,600 ar gyfer yr artist ac mae hyn yn cynnwys costau teithio a chostau deunyddiau. Mae yna daliad dyddiol o £20/dydd hefyd am 13 diwrnod = £260

Mwy o wybodaeth: http://www.span-arts.org.uk/job-opportunities/

Ymgeisio: A wnewch chi anfon eich cais at rowan@span-arts.org.uk. Dylai gynnwys eich CV a llythyr i fynd gyda’ch CV sy’n amlinellu pam yr hoffech gael y gwaith hwn ac unrhyw brofiad perthnasol sydd gennych. A wnewch chi gynnwys dolenni at unrhyw enghreifftiau blaenorol o’ch gwaith ar-lein.

Dylai unrhyw geisiadau ddod i law erbyn 12yp ar ddydd Iau 14 Mawrth 2019. Byddwn yn llunio rhestr fer ac, yn ddelfrydol, bydd gofyn i unrhyw ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael am gyfweliad ar ddydd Gwener 22 Mawrth.

———————————————————————

The project is part of a wider heritage project in the region called Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities, managed by PLANED and funded through the Heritage Lottery Fund’s Great Places scheme.

Mae’r prosiect yn rhan o brosiect treftadaeth yn y rhanbarth o’r enw Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities, a reolir gan PLANED ac a ariennir trwy Gynllun Lle Arbennig y Gronfa Loteri Fawr.

PLANED Arwain Sir Benfro 2020

Stitching Stories Exhibition – Arddangosfa Pwytho Straeon

Yn ddiweddar, daeth yr elfen Pwytho Straeon o’r Prosiect Ein Cymdogaeth Werin a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i ben gydag arddangosfa wythnos o hyd yn Neuadd Gymunedol Maenclochog. Roedd y cwilt digidol rhyngweithiol a grëwyd gyda’r gymuned trwy gyfres o weithdai gyda Celfyddydau SPAN a’r artist tecstilau Nia Lewis yn cael ei arddangos. I gyd-fynd â’r gwaith pwytho a thecstilau creadigol, bu Penny D Jones yn cofnodi ac yn casglu straeon ac atgofion lleol i’w gosod ar y cwilt. Roedd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys darnau unigryw o waith celf gan blant lleol. Denodd yr arddangosfa nifer dda iawn o bobl gyda dros 350 o ymwelwyr o’r ardal leol a thu hwnt yn dod at ei gilydd i brofi a rhannu eu treftadaeth a’u diwylliant arbennig. Bydd y cwilt yn cael ei arddangos mewn gwahanol leoliadau yn ystod y prosiect, gyda recordiadau hefyd ar gael i wrando arnynt ar-lein yn y dyfodol agos. Os hoffai eich cymuned gynnig lleoliad i arddangos y cwilt hoffem glywed gennych chi. Cysylltwch â Sophie Jenkins sophiej@planed.org.uk am ragor o wybodaeth.

The Stitching Stories element of the Heritage Lottery funded Preseli Heartlands Project recently cumulated in a week long exhibition at` Community Hall. On display was the interactive digital quilt that had been created with the community through a series of workshops with SPAN Arts and textile artist Nia Lewis. In tandem with the creative stitching and textile work, Penny D Jones worked recording and collecting local stories and memories to attach to the quilt. The exhibition also included stand alone pieces of artwork by local children. The exhibition was greatly attended and celebrated with 350+ visitors from the local area and further afield coming together to experience and share their special heritage and culture. The quilt will be exhibited in different locations over the course of the project, with recordings also available to listen to online in the near future. If your community would like to host the quilt we’d very much like to hear from you. Please contact Sophie Jenkins sophiej@planed.org.uk for more information.

Lansio Arddangosfa Pwytho Straeon – Stitching Stories Exhibition Launch

Mae Celfyddydau Span wedi bod yn cyflwyno Pwytho Straeon, elfen gyffrous o’r Prosiect Ein Cymdogaeth Werin ers mis Medi 2018, ac mae’r gwaith terfynol bellach yn dod at ei gilydd.

Span Arts have been delivering our exciting Stitching Stories element of the Preseli Heartlands Project since September 2018, and at long last a vision of the final work is coming together.

Mae’r gweithdai pwytho a gynhaliwyd ym Maenclochog wedi denu amrywiaeth wych o bobl o bob cenhedlaeth. O drigolion hirsefydlog a chymeriadau lleol gyda straeon mawr i’w hadrodd a hen luniau angof i’w rhannu; i newydd-ddyfodiaid sy’n cwympo mewn cariad â’r dirwedd hardd a dysgu mwy am ei threftadaeth gyfoethog. Mae plant lleol hefyd wedi cymryd rhan, gan gynnwys disgyblion Ysgol Gynradd Maenclochog sydd wedi bod yn dod i’r sesiynau ar brynhawniau Gwener pan fydd yr ysgol yn cau’n gynnar. Yn ystod hanner tymor mis Hydref, roedd yna sesiwn arbennig hefyd ar “Bwytho dy Stori” yn cynnig cyfle i blant ac oedolion greu darn o waith celf yn archwilio eu cysylltiad â’r ardal.

The “Stitch Labs” workshops held in Maenclochog have engaged a fantastic cross generational mix of Preseli people. From long standing residents and local characters with tall tales to tell and old forgotten photographs to share; to newcomers of the area which are falling in love with the beautiful landscape and learning more about its rich heritage. Local children have also been involved, including pupils of Maenclochog Primary School who have been attending on Friday afternoons when the school closes early. During the October half term there was also a special “Stitch Your Story” all day session in which children and adults had an opportunity to create a special stand-alone piece of artwork exploring their connection to the area.

Y briff oedd creu “cwilt” neu dapestri digidol rhyngweithiol gyda chymunedau’r Preseli – gan gyfuno elfennau tecstilau a’r casgliad o straeon a dyfyniadau lleol a gofnodwyd. Yn ystod y gweithdai, cafodd y rhai a oedd yn bresennol y cyfle i arbrofi gyda gwahanol decstilau a thechnegau i greu eu cyfraniad nhw wedi’i ysbrydoli gan y Preseli. Cafodd ffotograffau a mapiau eu sganio a’u hargraffu ar ddefnyddiau, gydag addurniadau’n cael eu hychwanegu yn ddiweddarach. Casglwyd elfennau botanegol o blanhigion brodorol i’r ardal gyfagos a’u defnyddio i archwilio ffurf a gwead.

The brief was to create an interactive digital “quilt” or tapestry with the Preseli communities – combining textile elements and the collection of recorded local stories and quotes. During the workshops, attendees had the chance to experiment with different textiles and techniques to create their Preseli inspired contribution. Photographs and maps were scanned and printed onto fabrics, with embellishments added later. Botanical elements of plants native to the surrounding area were collected and used to explore form and texture.

Mae’r gweithdai wedi amlygu’r cysylltiad dwfn a bythol sydd gan unigolion a chymunedau ag ardal y Preseli – o’r dirwedd ysblennydd, i arferion ffermio, i feini hirion, nodweddion cynhanesyddol a’i phobl.   Mae yna lawer o haenau o ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog, unigryw ac amrywiol yn yr ardal. Wrth symud ymlaen â’r Prosiect Ein Cymdogaeth Werin, mae’n sicr wedi helpu cymunedau i ddechrau meddwl am eu treftadaeth arbennig, a ffyrdd i’w dehongli a’i chadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

The workshops have highlighted the deep and everlasting connection that individuals and communities have with the Preseli area – from the breathtaking landscape, to farming practices, to standing stones and prehistoric features and to the people held within; there are many layers of rich, unique and diverse culture and heritage within the heartlands area. Going forward with the Preseli Heartlands Project it has certainly helped light the way for communities to begin thinking more about their special heritage, and ways in which to interpret and preserve it for future generations.

 

Cynhelir lansiad arddangosfa’r cwilt ar 31 Ionawr rhwng 7 a 9pm yn Neuadd Gymunedol Maenclochog, gyda’r arddangosfa ar gael i’w gweld rhwng 1 a 7 Chwefror rhwng 10am a 4pm. Rydym yn estyn croeso cynnes i bawb ac yn edrych ymlaen at rannu’r gwaith celf a’r straeon a gasglwyd.

The exhibition launch of the quilt will be held on the 31 January from 7-9pm in Maenclochog Community Hall, with the exhibition available to view thereafter from the 1 – 7 February from 10-4pm. We extend a warm welcome to all and look forward to unveiling the artwork and listening to the collected stories.

Diolch i dîm Celfyddydau Span a phawb sydd wedi cymryd rhan yn y gweithdai pwytho am eu gwaith caled a’u cyfraniadau i’r prosiect Pwytho Straeon.

Thanks to the Span Arts team and Stitch Labs participants for their hard work and contributions to the Stitching Stories project.

Llwybrau at Wreiddiau Brynberian – Routes to Roots Brynberian

Cafwyd noson wych yng nghwmni rhai o drigolion Brynberian wythnos diwethaf, pan ddaethant at ei gilydd i drafod eu treftadaeth unigryw ac arbennig fel rhan o Brosiect Ein Cymdogaeth Werin.

Mae gweithdai Llwybrau at Wreiddiau yn galluogi cymunedau i archwilio ac adnabod eu treftadaeth a’u hasedau diwylliannol a straeon lleol, wrth symud ymlaen i ystyried dehongli a chyfleoedd twristiaeth.

Mae hwn yn amseru gwych i ardal Brynberian wrth iddynt edrych ymlaen at ailddatblygiad cyffrous eu Canolfan Gymunedol a chreu man dehongli treftadaeth ynddi.

Mae Brynberian yn ardal sydd â chyfoeth o draddodiadau ffermio’r myny’ sy’n mynd yn ôl sawl cenhedlaeth, cymeriadau lleol bythgofiadwy ac mae’n fan amlwg ar gyfer archaeoleg gyda Chromlech Pentre Ifan a Chraig Rhosyfelin i grybwyll dim ond rhai yn unig. Mae i’r ardal lawer o asedau naturiol hefyd megis coetir hynafol Tŷ Canol, gyda sawl taith llwybr a nodweddion i’ch cyfareddu, ac mae “gormod o ddewis” yn ateb cyffredin. Y ogystal, trafodwyd lleoliad busnesau, siopau a gwasanaethau sydd wedi hen fynd o’r ardal.

Gobeithiwn y byddwn yn gweithio’n agos gyda Brynberian yn ystod y prosiect i gefnogi eu gweledigaeth o greu ardal dreftadaeth yn eu Canolfan Gymunedol sydd wedi’i hail-ddatblygu.

Cysylltwch â sophiej@planed.org.uk os oeddech yn gobeithio bod yn y digwyddiad hwn, ac os allwch chi gyfrannu at fenter Brynberian. Edrychwn ymlaen at eich cyfraniad.

 

 

A great evening was had in the company of some of the residents of Brynberian last week, as they came together to discuss their unique and special heritage as part of the Preseli Heartlands Communities Project.

Routes to Roots workshops enable communities to explore and identify their heritage & cultural assets and local stories, whilst moving forward to consider interpretation and opportunities for tourism.

This is great timing for the Brynberian area as they look forward to the exciting re-development of their Community Centre and the creation of a heritage interpretation space within.

Brynberian is an area rich with hill farming traditions going back generations, unforgettable local characters and is a hot spot for archaeology with the Cromlech of Pentre Ifan and Craig Rhosyfelin to name but a few. It also has many natural assets such as Ty Canol ancient woodland, with numerous breath-taking walks and features “too many to choose from” was a common answer. Discussed also was the location of long gone businesses, shops and services in the area.

We hope to work with Brynberian closely over the duration of the project to support their vision of creating a heritage area in their re-developed Community Centre.

Please get in touch sophiej@planed.org.uk if you hoped to be at this event, and have something to share about Brynberian. We’d love to hear from you.

STITCH YOUR STORY THIS FRIDAY 2 NOVEMBER – PWYTHWCH EICH STORI DYDD GWENER YMA 2 TACHWEDD

As part of our “Pwytho Straeon – Stitching Stories” Project we are exploring Preseli life and land through textiles, memory and digital technology.

Fel rhan o Prosiect Pwytho Straeon i ni’n archwilio bywyd a cymeriadau y Preseli trwy’ defnyddio tecstiliau, atgofion a technoleg digidol.

Make a micro wall-hanging to tell your Preseli Heartlands story: print, paint, stitch or embellish a textile tale. Perhaps you’re from a family which has been here for generations, or maybe you moved here a few months ago? This is your chance to create something which tells us about your connection to this extraordinary place.

Fe fydd siawns i greu croglun micro i ddweud eich stori o’r Fro, gan ddefnyddio paent, argraffu neu pwytho. Os i chi wedi byw yma am oes, neu newydd wedi symud i’r ardal dyma eich siawns i greu darlun o’ch cysylltiad i’r lle arbenning yma.

The workshop is FREE and suitable for individuals and families. Bring lunch. No need to book

Mae’r gweithdy AM DDIM ac yn addas ar gyfer plant ac oedelion. Dewch a cinio. Dim angen bwcio.

2 November

2 Tachwedd

10-4 Drop in (2 hours needed to complete artwork – angen amser o 2 awr i cwblhau’r gwaith)

Maenclochog

rowan@span-arts.org.uk