Slam Barddoniaeth Y – Preseli – Poetry Slam

Our Poet in Residence Karen Owen has completed two weeks in the Preseli region thus far as part of our Poetry Slam workshops with Span Arts! She has worked with local primary and secondary schools, conducted 1:2:1 sessions with isolated and vulnerable members of the community and lead open community workshops. We are now working towards our final week of Karen’s residency during July with a community workshop on the 16th July in Brynberian as well as the final Poetry Slam event on the 19th July in Newport. For more information please contact sophiej@planed.org.uk.

Mae ein Bardd Preswyl Karen Owen wedi cwblhau pythefnos yn rhanbarth y Preseli hyd yma fel rhan o’n gweithdai Slam Barddoniaeth gyda Span Arts! Mae hi wedi gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol, wedi cynnal sesiynau 1: 2: 1 gydag aelodau ynysig ac agored i niwed o’r gymuned ac wedi arwain gweithdai cymunedol agored. Rydym nawr yn gweithio tuag at ein hwythnos olaf o breswyliad Karen yn ystod mis Gorffennaf gyda gweithdy cymunedol ar 16 Gorffennaf ym Mrynberian yn ogystal â’r digwyddiad Barddoniaeth terfynol ar 19 Gorffennaf yn Nhrefdraeth. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â sophiej@planed.org.uk.

Digitising Workshop – Gweithdy Digido

A big thank you to Gruffydd Jones of People’s Collection Wales who recently joined us at PLANED for a Digitising Workshop. The group in attendance learnt all about how to submit and archive material on the People’s Collection website – including training on uploading, using relevant tags, permissions, equipment and so on. To visit the website and for more information see www.peoplescollection.wales

Diolch yn fawr i Gruffydd Jones o Gasgliad Y Werin Cymru a ymunodd â ni yn ddiweddar yn PLANED am Weithdy Digido. Dysgodd y grŵp a oedd yn bresennol sut i gyflwyno ac archifo deunydd ar wefan Casgliad y Werin – gan gynnwys hyfforddiant ar lanlwytho, defnyddio tagiau perthnasol, caniatadau, offer ac ati. I ymweld â’r wefan ac am fwy o wybodaeth gweler www.peoplescollection.wales

Taith Llenyddiaeth a Thirlun – Literature & Landscape Tour

Cafwyd diwrnod gwych yng nghwmni’r arbenigwr lleol Hefin Wyn, wrth i ni archwilio beirdd a barddoniaeth chwedlonol ardal y Preseli yn ddiweddar. Waldo Williams, W.R. Evans, Niclas Y Glais a Jams Dafi. Diolch i bawb a fynychodd!

A great day was had in the company of local expert Hefin Wyn, as we explored the legendary poets and poetry of the Preseli area recently. Waldo Williams, W.R. Evans, Niclas Y Glais and Jams Dafi. Thank you to all that attended!

 

Llwybrau at Wreiddiau Brynberian – Routes to Roots Brynberian

Cafwyd noson wych yng nghwmni rhai o drigolion Brynberian wythnos diwethaf, pan ddaethant at ei gilydd i drafod eu treftadaeth unigryw ac arbennig fel rhan o Brosiect Ein Cymdogaeth Werin.

Mae gweithdai Llwybrau at Wreiddiau yn galluogi cymunedau i archwilio ac adnabod eu treftadaeth a’u hasedau diwylliannol a straeon lleol, wrth symud ymlaen i ystyried dehongli a chyfleoedd twristiaeth.

Mae hwn yn amseru gwych i ardal Brynberian wrth iddynt edrych ymlaen at ailddatblygiad cyffrous eu Canolfan Gymunedol a chreu man dehongli treftadaeth ynddi.

Mae Brynberian yn ardal sydd â chyfoeth o draddodiadau ffermio’r myny’ sy’n mynd yn ôl sawl cenhedlaeth, cymeriadau lleol bythgofiadwy ac mae’n fan amlwg ar gyfer archaeoleg gyda Chromlech Pentre Ifan a Chraig Rhosyfelin i grybwyll dim ond rhai yn unig. Mae i’r ardal lawer o asedau naturiol hefyd megis coetir hynafol Tŷ Canol, gyda sawl taith llwybr a nodweddion i’ch cyfareddu, ac mae “gormod o ddewis” yn ateb cyffredin. Y ogystal, trafodwyd lleoliad busnesau, siopau a gwasanaethau sydd wedi hen fynd o’r ardal.

Gobeithiwn y byddwn yn gweithio’n agos gyda Brynberian yn ystod y prosiect i gefnogi eu gweledigaeth o greu ardal dreftadaeth yn eu Canolfan Gymunedol sydd wedi’i hail-ddatblygu.

Cysylltwch â sophiej@planed.org.uk os oeddech yn gobeithio bod yn y digwyddiad hwn, ac os allwch chi gyfrannu at fenter Brynberian. Edrychwn ymlaen at eich cyfraniad.

 

 

A great evening was had in the company of some of the residents of Brynberian last week, as they came together to discuss their unique and special heritage as part of the Preseli Heartlands Communities Project.

Routes to Roots workshops enable communities to explore and identify their heritage & cultural assets and local stories, whilst moving forward to consider interpretation and opportunities for tourism.

This is great timing for the Brynberian area as they look forward to the exciting re-development of their Community Centre and the creation of a heritage interpretation space within.

Brynberian is an area rich with hill farming traditions going back generations, unforgettable local characters and is a hot spot for archaeology with the Cromlech of Pentre Ifan and Craig Rhosyfelin to name but a few. It also has many natural assets such as Ty Canol ancient woodland, with numerous breath-taking walks and features “too many to choose from” was a common answer. Discussed also was the location of long gone businesses, shops and services in the area.

We hope to work with Brynberian closely over the duration of the project to support their vision of creating a heritage area in their re-developed Community Centre.

Please get in touch sophiej@planed.org.uk if you hoped to be at this event, and have something to share about Brynberian. We’d love to hear from you.

STITCH YOUR STORY THIS FRIDAY 2 NOVEMBER – PWYTHWCH EICH STORI DYDD GWENER YMA 2 TACHWEDD

As part of our “Pwytho Straeon – Stitching Stories” Project we are exploring Preseli life and land through textiles, memory and digital technology.

Fel rhan o Prosiect Pwytho Straeon i ni’n archwilio bywyd a cymeriadau y Preseli trwy’ defnyddio tecstiliau, atgofion a technoleg digidol.

Make a micro wall-hanging to tell your Preseli Heartlands story: print, paint, stitch or embellish a textile tale. Perhaps you’re from a family which has been here for generations, or maybe you moved here a few months ago? This is your chance to create something which tells us about your connection to this extraordinary place.

Fe fydd siawns i greu croglun micro i ddweud eich stori o’r Fro, gan ddefnyddio paent, argraffu neu pwytho. Os i chi wedi byw yma am oes, neu newydd wedi symud i’r ardal dyma eich siawns i greu darlun o’ch cysylltiad i’r lle arbenning yma.

The workshop is FREE and suitable for individuals and families. Bring lunch. No need to book

Mae’r gweithdy AM DDIM ac yn addas ar gyfer plant ac oedelion. Dewch a cinio. Dim angen bwcio.

2 November

2 Tachwedd

10-4 Drop in (2 hours needed to complete artwork – angen amser o 2 awr i cwblhau’r gwaith)

Maenclochog

rowan@span-arts.org.uk

Stitching Stories – Pwytho Straeon

Telling tales in the Preseli Heartlands…

Hel Straeon ym Mro’r Preselau…

Over Autumn/Winter 2018 Span Arts and PLANED are working with communities in central Pembrokeshire as part of the Preseli Heartlands project to create a beautiful interactive quilt exploring farming, life on the land and personal connections to the Preseli landscape.

Yn ystod yr Hydref/Gaeaf 2018 mae Celfyddydau Span a PLANED yn gweithio gyda chymunedau yng nghanolbarth Sir Benfro fel rhan o prosiect Ein Cymdogaeth Werin i greu cwilt rhyngweithiol hyfryd yn edrych ar fywyd fferm, byw ar y tir a chysylltiadau personol â thirwedd y Preselau.

There are lots more ways to get involved in the Stitching Stories element of the project, contribute stories and help make a permanent piece of art-work representing the collective memories of the area: ‘Stitch Labs’ will be happening on alternating Friday afternoons in Maenclochog Community Hall led by textile artist Nia Lewis; Span Arts are running an ‘E-textiles’ workshop on Sat 20 October in Narberth with digital artist penny d jones; and ‘Stitch Your Story’ is a workshop for families and children on 2nd November in Maenclochog to create your personal Preseli Heartlands map.

Mae sawl ffordd i ddod yn rhan o elfen Pwytho Straeon y prosiect, cyfrannwch straeon a helpwch greu darn o gelf barhaol yn cynrychioli atgofion ar y cyd yr ardal: cynhelir ‘Gweithdai Pwytho’ bob yn ail brynhawn Gwener yn Neuadd Gymunedol Maenclochog yng ngofal yr artist tecstilau Nia Lewis; mae Celfyddydau Span yn cynnal gweithdy e-decstilau ar Hydref 20fed yn Arberth gyda’r artist digidol penny d. jones; ac mae gweithdy Pwythwch eich Stori ar gyfer teuluoedd a phlant ym Maenclochog ar Dachwedd yr ail i greu eich map personol chi o Fro’r Preselau.

 

The Stitching Stories workshops are free and fully bilingual and you don’t need any previous experience to get involved. To register an interest or book visit www.span-arts.org.uk/whats-on/ or call Span Arts on 01834 869323.

Mae’r gweithdai Pwytho Straeon am ddim ac yn gwbl ddwyieithog ac nid oes angen profiad blaenorol i gymryd rhan. I nodi’ch diddordeb neu i archebu lle, ewch i www.span-arts.org.uk/whats-on neu ffoniwch Celfyddydau Span ar 01834 869323.

 

 

Preseli Heartlands Project Launch – Lansiad Prosiect Ein Cymdogaeth Werin

A project to help connect Preseli Heartlands communities with the unique heritage of the area has been launched.

Mae prosiect wedi’i lansio i helpu i gysylltu cymunedau Preseli gyda threftadaeth unigryw’r ardal.

The Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities project, led by PLANED will explore how connecting with heritage creatively can contribute to health and wellbeing and provide opportunities for young people through ‘hands-on’ heritage experience. The project was launched on Saturday 13th October at Maenclochog Community Hall.  Community archaeologist Delun Gibby, gave a talk and there were opportunities to view an exhibition of old photos from the region.

Bydd y prosiect Ein Cymdogaeth Werin, sy’n cael ei arwain gan PLANED yn archwilio sut y gall cysylltu â threftadaeth yn greadigol gyfrannu at iechyd a llesiant a darparu cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc drwy brofiad treftadaeth ‘ymarferol’. Cafodd y prosiect ei lansio ar ddydd Sadwrn 13 Hydref yn Neuadd Gymunedol Maenclochog. Cafwyd sgwrs gan yr archaeolegydd Cymunedol, Delun Gibby,  ac roedd cyfle i weld arddangosfa o hen luniau o’r rhanbarth.

Sophie Jenkins, Project Officer said: “We will be using innovative approaches to get local people involved with celebrating their heritage and culture.  We hope this will help to create opportunities for development of cultural tourism to contribute to economic and social growth.”

The project will deliver an exciting three-year programme of activities celebrating and sharing heritage in the Preseli area, making it a stronger visitor destination based on its unique heritage and culture.

“We will be running Routes to Roots workshops designed to bring communities together to explore and identify their heritage assets and local stories.  There will be training opportunities, community heritage exhibitions, walks and talks, as well as community based discussions about Preseli area’s heritage and culture.  All of this will help us to explore and agree a collective approach to how heritage is used and valued and will help to strengthen the profile of the Preseli area as a destination for heritage tourism.”

 

Dywedodd Sophie Jenkins, Swyddog Prosiect: “Byddwn yn defnyddio dulliau arloesol o weithio i gynnwys y bobl leol mewn dathlu eu diwylliant a’u treftadaeth. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn creu cyfleoedd ar gyfer datblygu twristiaeth ddiwylliannol gan gyfrannu at dwf economaidd a chymdeithasol.”

Bydd y prosiect yn darparu rhaglen gyffrous o weithgareddau dros dair blynedd yn dathlu a rhannu treftadaeth yn ardal y Preseli, gan ei wneud yn lleoliad cryfach ar gyfer ymwelwyr wedi seilio ar ei dreftadaeth a’i ddiwylliant unigryw.

“Byddwn yn cynnal gweithdai Taith at ein Gwreiddiau sydd wedi eu dylunio i ddod â chymunedau ynghyd i archwilio ac adnabod eu hasedau treftadaeth a’u hanesion lleol. Bydd cyfleoedd hyfforddiant ar gael, arddangosfeydd treftadaeth gymunedol, teithiau cerdded a sgyrsiau, yn ogystal â thrafodaethau wedi eu seilio ar y gymuned am dreftadaeth a diwylliant ardal y Preseli. Bydd hyn oll yn ein cynorthwyo ni i archwilio a chytuno ar ddull gweithredu o ran sut mae treftadaeth yn cael ei ddefnyddio a’i werthfawrogi a sut y bydd yn cyfrannu tuag at gryfhau proffil ardal y Preseli fel ardal twristiaeth treftadaeth.”

 

As part of the project PLANED is also working with Span Arts to create a beautiful interactive quilt exploring farming, life on the land and personal connections to the Preseli landscape. The Stitching Stories workshops are fully bilingual and you don’t need any previous experience to get involved.

The Great Place Scheme is a new pilot initiative across Wales, aim the main aim of the Scheme is to put heritage and culture at the heart of the local vision.

The Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities Great Place project is supported by the National Lottery through the Heritage Lottery Fund. The project is a partnership made up of key local organisations involved in heritage across Pembrokeshire, and was granted £218,000 from the Heritage Lottery Fund, with additional funding from Arwain Sir Benfro and Pembrokeshire Coast National Park.

To register an interest or book on to a Stitching Stories workshops visit span-arts.org.uk or call Span Arts on 01834 869323.

For more information on the Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands project contact Sophie Jenkins on 01834 860965 or email sophiej@planed.org.uk

Fel rhan o’r prosiect, mae PLANED hefyd yn gweithio gyda Chelfyddydau SPAN i greu cwilt rhyngweithiol prydferth sy’n archwilio ffermio, bywyd ar y tir a chysylltiadau personol â thirwedd y Preseli. Mae’r gweithdai Pwytho Straeon yn gwbl ddwyieithog ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol i fod yn rhan o’r gweithdai.

Mae Cynllun y Lle Arbennig yn fenter beilot ar draws Gymru. Prif nod y Cynllun yw rhoi treftadaeth a diwylliant wrth galon gweledigaeth leol.

Mae Ein Cymdogaeth Werin – Prosiect y Lle Arbennig yn cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Treftadaeth y Loteri. Mae’r prosiect yn bartneriaeth o sefydliadau lleol allweddol sy’n ymwneud â threftadaeth ar draws Sir Benfro. Cafodd y prosiect £218,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, gyda chyllid ychwanegol gan Arwain Sir Benfro a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

I gofrestru eich diddordeb neu i archebu lle yn y gweithdai Pwytho Straeon, ewch i span-arts.org.uk neu gallwch ffonio Celfyddydau Span drwy’r rhif canlynol: 01834 869323.

Am fwy o wybodaeth am Ein Cymdogaeth Werin cysylltwch â Sophie Jenkins dros y ffôn, 01834 860965, neu gallwch anfon neges e-bost i: sophiej@planed.org.uk