Llesiant yn Nhirlun y Preseli – Wellbeing in the Preseli Landscape

Cafwyd diwrnod ysbrydoledig yn ddiweddar yng nghoetiroedd hyfryd a mawreddog Pentre Ifan; yn archwilio’r ffordd y gall ein cysylltiad hynafol â thirwedd a natur Preseli ddylanwadu ar ein hiechyd a’n lles. Dan arweiniad Andrew Dugmore o Reconnect in Nature (reconnectinnature.org.uk) gwnaethom rannu ein teimladau o fod yn yr awyr agored yn nhirwedd Preseli, ac arbrofi gyda thechnegau ymwybyddiaeth ofalgar i’n helpu i ddeall a dyfnhau ein cysylltiad â’r byd naturiol. Buom hefyd yn siarad am y ffyrdd y byddai ein cyndeidiau wedi byw a faint yn agosach at natur a’r awyr agored y byddent wedi bod; gan eu bod yn dibynnu arno am eu hanfodion sylfaenol a’u goroesiad. Diolch i bawb a fynychodd y diwrnod!

An inspiring day was had recently at the beautiful and majestic woodlands of Pentre Ifan; exploring the way our ancient connection to the Preseli landscape and nature can influence our health and wellbeing. Lead by Andrew Dugmore of Reconnect in Nature (reconnectinnature.org.uk) we shared our feelings of being outdoors in the Preseli landscape, and experimented with mindfulness techniques to help us understand and deepen our connection to the natural world. We also talked around the ways in which our ancestors would have lived and how much closer to nature and the outdoors they would have been; as they depended on it for their basic necessities and survival. Thanks to all that attended the day!

Digwyddiad Olaf y Slam Farddoniaeth – Final Poetry Slam Event

Trwy gydol y gwanwyn a’r haf hwn, cyflwynodd Celfyddydau Span yr ail brosiect celfyddydau cymunedol sydd wedi’i ymgorffori ym mhrosiect Ein Cymdogaeth Werin. Slam Barddoniaeth Preseli | Prosiect ysgrifennu a pherfformio barddoniaeth gymunedol oedd Slam Barddaidd y Preseli wedi’i leoli yng nghanol rhanbarth Preseli. Comisiynodd Celfyddydau Span y bardd Cymraeg eithriadol Karen Owen fel Bardd Preseli a oedd yn preswylio yn y sir am dri chyfnod ym mis Mai, Mehefin a Gorffennaf.

Throughout this spring and summer Span Arts delivered the second community arts elelement the Ein Cymdogaeth Werin project.  The Preseli Poetry Slam | Slam Barddoniaeth y Preseli was a community poetry writing and performance project set in the heart of the Preseli region.  Span Arts commissioned exceptional Welsh language poet Karen Owen as the Preseli Poet who was in residence in the county for three periods in May, June and July.

Yn ystod ei chyfnod preswyl aeth Karen ati i ysbrydoli pobl Sir Benfro i godi eu pensil ac ysgrifennu am eu bywydau yn yr ardal; eu meddyliau a’u teimladau am y dirwedd a’r bobl. Mae’r cerddi sy’n deillio o hyn yn fyfyrdodau personol, sensitif a doniol ar fywyd Preseli o amrywiaeth o safbwyntiau.

During her residency Karen set about inspiring the people of Pembrokeshire to pick up their pens and write about their lives in the area; their thoughts and feelings about the landscape and the people.  The resulting poems are personal, sensitive and thought-provoking reflections on Preseli life from a variety of perspectives.

Roedd y prosiect yn wirioneddol ddwyieithog ac yn rhoi llwyfan creadigol i bobl ymgysylltu â’r iaith ni waeth beth oedd lefel eu cymhwysedd, yr angerdd a’r brwdfrydedd a ddaeth i’r amlwg. Fel y nododd Karen, ‘cerddi Cymraeg yw’r rhain i gyd, ni waeth ym mha iaith y maent wedi cael eu hysgrifennu’.

The project was genuinely bilingual and gave a creative platform for people to engage with the language no matter what their level of competence, it was passion and enthusiasm which came to the fore.  As Karen remarked, ‘these are all Welsh poems, no matter what language they have been written in’.

Trefnodd Span weithdai mewn ysgolion, tafarndai, neuaddau pentref a sesiynau un i un yng nghartrefi cyfranogwyr ynysig ac oedrannus. Arweiniodd yr amrywiaeth amrywiol hon o feirdd cymunedol at ymgysylltiad cyfoethog â’r pwnc a’r iaith a throsodd dull personol Karen hyd yn oed y rhai mwyaf amharod i feirdd ysgrifennu a pherfformio’n ddiweddarach.

Span Arts organised workshops in schools, pubs, village halls and one-to-one sessions in the homes of isolated and elderly participants.  This diverse array of community poets gave rise to a rich engagement with the subject matter and language and Karen’s personable manner converted even the most reluctant to poets to write and later perform.

Daeth y prosiect i ben gyda Slam Barddoniaeth ddathliadol yn Neuadd Goffa Trefdraeth. Gwahoddwyd yr holl gyfranogwyr i ddod draw i berfformio eu cerddi i gynulleidfa o’u cyfoedion, i rannu diod a rhywfaint o fwyd. Roedd y noson yn llwyddiant mawr yn llawn chwerthin, canu adar a rhai perfformiadau teimladwy. Daeth un ar hugain o feirdd cymunedol draw i ddarllen tua deg ar hugain o gerddi i dorf sylwgar. Pan wahoddwyd y gynulleidfa i roi eu hadborth ar ffurf cerdd, cododd llawer i’r her. Fe wnaeth Karen sgleinio’r digwyddiad gyda première ddeinamig o’i cherdd newydd a ysgrifennwyd mewn ymateb i’r prosiect.

The project culminated in a celebratory Poetry Slam |Slam Barddoniaeth at Newport Memorial Hall.  All participants were invited to come along and perform their poems to an audience of their peers, to share a drink and some food.  The evening was a great success full of laughter, birdsong and some moving performances.  Twenty-one community poets came along to read around thirty poems to an attentive crowd.  When the audience were invited to give their feedback in the form of a poem, many rose to the challenge.   Karen polished off the event with a dynamic premiere of her new poem written in response to the project.

Diolch yn fawr i Span Arts, y Bardd Karen Owen ac i bawb a gymerodd ran yn y gweithdai Slam Barddoniaeth a’r digwyddiad olaf.

Many thanks to Span Arts, Poet Karen Owen and to everybody that took part in the Poetry Slam workshops and final event.

Gwyliwch y gofod hwn am ffilmiau byr am y Slam Barddoniaeth!

Watch this space for short films based on the Poetry Slam! 

Slam Barddoniaeth Y – Preseli – Poetry Slam

Our Poet in Residence Karen Owen has completed two weeks in the Preseli region thus far as part of our Poetry Slam workshops with Span Arts! She has worked with local primary and secondary schools, conducted 1:2:1 sessions with isolated and vulnerable members of the community and lead open community workshops. We are now working towards our final week of Karen’s residency during July with a community workshop on the 16th July in Brynberian as well as the final Poetry Slam event on the 19th July in Newport. For more information please contact sophiej@planed.org.uk.

Mae ein Bardd Preswyl Karen Owen wedi cwblhau pythefnos yn rhanbarth y Preseli hyd yma fel rhan o’n gweithdai Slam Barddoniaeth gyda Span Arts! Mae hi wedi gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol, wedi cynnal sesiynau 1: 2: 1 gydag aelodau ynysig ac agored i niwed o’r gymuned ac wedi arwain gweithdai cymunedol agored. Rydym nawr yn gweithio tuag at ein hwythnos olaf o breswyliad Karen yn ystod mis Gorffennaf gyda gweithdy cymunedol ar 16 Gorffennaf ym Mrynberian yn ogystal â’r digwyddiad Barddoniaeth terfynol ar 19 Gorffennaf yn Nhrefdraeth. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â sophiej@planed.org.uk.

Taith Llenyddiaeth a Thirlun – Literature & Landscape Tour

Cafwyd diwrnod gwych yng nghwmni’r arbenigwr lleol Hefin Wyn, wrth i ni archwilio beirdd a barddoniaeth chwedlonol ardal y Preseli yn ddiweddar. Waldo Williams, W.R. Evans, Niclas Y Glais a Jams Dafi. Diolch i bawb a fynychodd!

A great day was had in the company of local expert Hefin Wyn, as we explored the legendary poets and poetry of the Preseli area recently. Waldo Williams, W.R. Evans, Niclas Y Glais and Jams Dafi. Thank you to all that attended!

 

Stitching Stories – Pwytho Straeon

Telling tales in the Preseli Heartlands…

Hel Straeon ym Mro’r Preselau…

Over Autumn/Winter 2018 Span Arts and PLANED are working with communities in central Pembrokeshire as part of the Preseli Heartlands project to create a beautiful interactive quilt exploring farming, life on the land and personal connections to the Preseli landscape.

Yn ystod yr Hydref/Gaeaf 2018 mae Celfyddydau Span a PLANED yn gweithio gyda chymunedau yng nghanolbarth Sir Benfro fel rhan o prosiect Ein Cymdogaeth Werin i greu cwilt rhyngweithiol hyfryd yn edrych ar fywyd fferm, byw ar y tir a chysylltiadau personol â thirwedd y Preselau.

There are lots more ways to get involved in the Stitching Stories element of the project, contribute stories and help make a permanent piece of art-work representing the collective memories of the area: ‘Stitch Labs’ will be happening on alternating Friday afternoons in Maenclochog Community Hall led by textile artist Nia Lewis; Span Arts are running an ‘E-textiles’ workshop on Sat 20 October in Narberth with digital artist penny d jones; and ‘Stitch Your Story’ is a workshop for families and children on 2nd November in Maenclochog to create your personal Preseli Heartlands map.

Mae sawl ffordd i ddod yn rhan o elfen Pwytho Straeon y prosiect, cyfrannwch straeon a helpwch greu darn o gelf barhaol yn cynrychioli atgofion ar y cyd yr ardal: cynhelir ‘Gweithdai Pwytho’ bob yn ail brynhawn Gwener yn Neuadd Gymunedol Maenclochog yng ngofal yr artist tecstilau Nia Lewis; mae Celfyddydau Span yn cynnal gweithdy e-decstilau ar Hydref 20fed yn Arberth gyda’r artist digidol penny d. jones; ac mae gweithdy Pwythwch eich Stori ar gyfer teuluoedd a phlant ym Maenclochog ar Dachwedd yr ail i greu eich map personol chi o Fro’r Preselau.

 

The Stitching Stories workshops are free and fully bilingual and you don’t need any previous experience to get involved. To register an interest or book visit www.span-arts.org.uk/whats-on/ or call Span Arts on 01834 869323.

Mae’r gweithdai Pwytho Straeon am ddim ac yn gwbl ddwyieithog ac nid oes angen profiad blaenorol i gymryd rhan. I nodi’ch diddordeb neu i archebu lle, ewch i www.span-arts.org.uk/whats-on neu ffoniwch Celfyddydau Span ar 01834 869323.

 

 

Preseli Heartlands Project Launch – Lansiad Prosiect Ein Cymdogaeth Werin

A project to help connect Preseli Heartlands communities with the unique heritage of the area has been launched.

Mae prosiect wedi’i lansio i helpu i gysylltu cymunedau Preseli gyda threftadaeth unigryw’r ardal.

The Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities project, led by PLANED will explore how connecting with heritage creatively can contribute to health and wellbeing and provide opportunities for young people through ‘hands-on’ heritage experience. The project was launched on Saturday 13th October at Maenclochog Community Hall.  Community archaeologist Delun Gibby, gave a talk and there were opportunities to view an exhibition of old photos from the region.

Bydd y prosiect Ein Cymdogaeth Werin, sy’n cael ei arwain gan PLANED yn archwilio sut y gall cysylltu â threftadaeth yn greadigol gyfrannu at iechyd a llesiant a darparu cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc drwy brofiad treftadaeth ‘ymarferol’. Cafodd y prosiect ei lansio ar ddydd Sadwrn 13 Hydref yn Neuadd Gymunedol Maenclochog. Cafwyd sgwrs gan yr archaeolegydd Cymunedol, Delun Gibby,  ac roedd cyfle i weld arddangosfa o hen luniau o’r rhanbarth.

Sophie Jenkins, Project Officer said: “We will be using innovative approaches to get local people involved with celebrating their heritage and culture.  We hope this will help to create opportunities for development of cultural tourism to contribute to economic and social growth.”

The project will deliver an exciting three-year programme of activities celebrating and sharing heritage in the Preseli area, making it a stronger visitor destination based on its unique heritage and culture.

“We will be running Routes to Roots workshops designed to bring communities together to explore and identify their heritage assets and local stories.  There will be training opportunities, community heritage exhibitions, walks and talks, as well as community based discussions about Preseli area’s heritage and culture.  All of this will help us to explore and agree a collective approach to how heritage is used and valued and will help to strengthen the profile of the Preseli area as a destination for heritage tourism.”

 

Dywedodd Sophie Jenkins, Swyddog Prosiect: “Byddwn yn defnyddio dulliau arloesol o weithio i gynnwys y bobl leol mewn dathlu eu diwylliant a’u treftadaeth. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn creu cyfleoedd ar gyfer datblygu twristiaeth ddiwylliannol gan gyfrannu at dwf economaidd a chymdeithasol.”

Bydd y prosiect yn darparu rhaglen gyffrous o weithgareddau dros dair blynedd yn dathlu a rhannu treftadaeth yn ardal y Preseli, gan ei wneud yn lleoliad cryfach ar gyfer ymwelwyr wedi seilio ar ei dreftadaeth a’i ddiwylliant unigryw.

“Byddwn yn cynnal gweithdai Taith at ein Gwreiddiau sydd wedi eu dylunio i ddod â chymunedau ynghyd i archwilio ac adnabod eu hasedau treftadaeth a’u hanesion lleol. Bydd cyfleoedd hyfforddiant ar gael, arddangosfeydd treftadaeth gymunedol, teithiau cerdded a sgyrsiau, yn ogystal â thrafodaethau wedi eu seilio ar y gymuned am dreftadaeth a diwylliant ardal y Preseli. Bydd hyn oll yn ein cynorthwyo ni i archwilio a chytuno ar ddull gweithredu o ran sut mae treftadaeth yn cael ei ddefnyddio a’i werthfawrogi a sut y bydd yn cyfrannu tuag at gryfhau proffil ardal y Preseli fel ardal twristiaeth treftadaeth.”

 

As part of the project PLANED is also working with Span Arts to create a beautiful interactive quilt exploring farming, life on the land and personal connections to the Preseli landscape. The Stitching Stories workshops are fully bilingual and you don’t need any previous experience to get involved.

The Great Place Scheme is a new pilot initiative across Wales, aim the main aim of the Scheme is to put heritage and culture at the heart of the local vision.

The Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities Great Place project is supported by the National Lottery through the Heritage Lottery Fund. The project is a partnership made up of key local organisations involved in heritage across Pembrokeshire, and was granted £218,000 from the Heritage Lottery Fund, with additional funding from Arwain Sir Benfro and Pembrokeshire Coast National Park.

To register an interest or book on to a Stitching Stories workshops visit span-arts.org.uk or call Span Arts on 01834 869323.

For more information on the Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands project contact Sophie Jenkins on 01834 860965 or email sophiej@planed.org.uk

Fel rhan o’r prosiect, mae PLANED hefyd yn gweithio gyda Chelfyddydau SPAN i greu cwilt rhyngweithiol prydferth sy’n archwilio ffermio, bywyd ar y tir a chysylltiadau personol â thirwedd y Preseli. Mae’r gweithdai Pwytho Straeon yn gwbl ddwyieithog ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol i fod yn rhan o’r gweithdai.

Mae Cynllun y Lle Arbennig yn fenter beilot ar draws Gymru. Prif nod y Cynllun yw rhoi treftadaeth a diwylliant wrth galon gweledigaeth leol.

Mae Ein Cymdogaeth Werin – Prosiect y Lle Arbennig yn cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Treftadaeth y Loteri. Mae’r prosiect yn bartneriaeth o sefydliadau lleol allweddol sy’n ymwneud â threftadaeth ar draws Sir Benfro. Cafodd y prosiect £218,000 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, gyda chyllid ychwanegol gan Arwain Sir Benfro a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

I gofrestru eich diddordeb neu i archebu lle yn y gweithdai Pwytho Straeon, ewch i span-arts.org.uk neu gallwch ffonio Celfyddydau Span drwy’r rhif canlynol: 01834 869323.

Am fwy o wybodaeth am Ein Cymdogaeth Werin cysylltwch â Sophie Jenkins dros y ffôn, 01834 860965, neu gallwch anfon neges e-bost i: sophiej@planed.org.uk