Sophie Jenkins filmed for new series of Weatherman Walking.

Wythnos diwethaf cafodd Sophie Jenkins ei chyfweld gan Dr Erin Lloyd Jones i ymddangos mewn cyfres newydd o Weatherman Walking yn y Gwanwyn gan y BBC; siaradodd am dreftadaeth anyhygoel ardal Brynberian a phwysigrwydd dehongli a chadw am genedlaethau i ddod.
Last week Sophie Jenkins was interviewed by Dr Erin Lloyd Jones to feature in a new series of BBC’s Weatherman Walking in the Spring; talking about the incredible heritage of the Brynberian area and the importance of interpreting and preserving for generations to come.

Sesiwn CyW – PCW Session

Diolch yn fawr iawn i Gruffydd Jones o @casgliadywerin am ein cyflwyno i archif ar-lein hynod ddiddorol ac amhrisiadwy Cymru y bore ‘ma. Rydyn ni’n gobeithio cynnal rhai sesiynau dilynol yn fuan!

Thank you very much to Gruffydd Jones of @pplscollection for introducing us to the fascinating and invaluable online archive of Wales this morning. We hope to run some follow-up sessions soon!

https://www.peoplescollection.wales/

 

Stori’r Fryncaer – Story of the Hillfort (Diwrnod Archaeoleg – Archaeology Day 2020)

Dydd Sadwrn diwethaf y 7fed o Dachwedd, cynhaliodd PLANED & Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro eu diwrnod Archeoleg blynyddol – gyda gwahaniaeth!

Fel rheol, cynhelir y digwyddiad yn Theatr Myrddin, gyda diwrnod yn llawn darlithoedd a chyfle gwych i rwydweithio rhwng grwpiau treftadaeth lleol ac arbenigwyr.

Eleni, oherwydd heriau COVID19, penderfynwyd yn gynnar y byddai Diwrnod Archaeoleg 2020 yn cael ei gynnal trwy Ffrwd Fyw Youtube. Roedd hon yn fenter newydd ar gyfer PLANED a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wrth iddynt geisio cynllunio rhediant y dydd.

Arweiniodd gwerth misoedd o baratoi a gweithio mewn partneriaeth at ddiwrnod hynod lwyddiannus, gyda dros 180 o gyfranogwyr yn cymryd rhan yn y sesiwn fyw. Gyda channoedd yn fwy yn gwylio’r cynnwys ar ôl y digwyddiad. Da iawn i bawb a gymerodd ran!

Cafodd y ffilm isod ei chreu trwy brosiect Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities, a’i dangos am y tro cyntaf fel rhan o Ddiwrnod Archaeoleg 2020. Yn cynnwys yr Archaeolegydd Cymunedol Tomos Ll. Jones a llais y storïwraig Carol Pearce, crëwyd y ffilm hon yn lle taith gerdded a gynlluniwyd yn gynharach eleni y bu’n rhaid ei chanslo oherwydd COVID19.

Gwyliwch a mwynhewch ddysgu am Foel Drygarn!

———————————————————————————————

Last Saturday the 7th of November, PLANED &  Pembrokeshire Coast National Park held their annual Archaeology day – with a difference!

The event is normally held at the Merlin Theatre, with a day full of lectures and a fantastic opportunity to network between local heritage groups and experts.

This year, due to the challenges of COVID19 it was decided early on that Archaeology Day 2020 would be held virtually through a Youtube Live Stream. This was a new venture for both PLANED & Pembrokeshire Coast National Park as they sought to plan the running of the day.

Months worth of preparation and working in partnership led to a highly successful day, with over 180 participants taking part in the live session. With hundreds more viewing the content after the event. A huge well done to all involved!

The film below was created through the Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities project, and premiered as part of Archaeology Day 2020. Featuring Community Archaeologist Tomos Ll. Jones and the voice of storyteller Carol Pearce, this film was created in lieu of a walk that had been planned earlier this year that had to be cancelled due to COVID19.

Please watch and enjoy learning about Foel Drygarn!

Introductory session to People’s Collection Wales – Sesiwn Ragarweiniol i Gasgliad Y Werin Cymru

 

This FREE introductory session to the People’s Collection Wales will be an opportunity to learn more about how to discover stories, photographs, oral histories and experiences of Wales and her people via the unique online platform www.peoplescollection.wales

This session will demonstrate various archival techniques for discovering content, in addition to sharing information about how you can get involved with the project’s work.

There will hopefully be a number of follow-up sessions to help you develop the skills you need to collect, digitise and publish your own material and add your story to the fascinating tapestry of Welsh history.

This session will be facilitated by the Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities Project which is funded by the National Lottery Heritage Fund and adminstered by PLANED.

https://www.peoplescollection.wales/

https://calonpreseli.planed.org.uk/

Bydd y sesiwn ragarweiniol AM DDIM hon i Gasgliad y Werin Cymru yn gyfle i ddysgu mwy am sut i ddarganfod straeon, ffotograffau, hanesion llafar a hanes Cymru a’i phobl trwy’r platfform ar-lein unigryw, www.casgliadywerin.cymru

Bydd y sesiwn hon yn arddangos technegau archifol amrywiol ar gyfer darganfod cynnwys, ynghyd â rhannu gwybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan yng ngwaith y prosiect.

Gobeithiwn y bydd nifer o sesiynau dilynol i’ch helpu chi i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gasglu, digido a chyhoeddi eich deunydd eich hun ac ychwanegu eich stori chi at frethyn hynod ddiddorol hanes Cymru.

Bydd y sesiwn hon yn cael ei hwyluso gan Brosiect Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ac a weinyddir gan PLANED.

https://www.peoplescollection.wales/

https://calonpreseli.planed.org.uk/

To REGISTER – I GOFRESTRU :

https://www.eventbrite.co.uk/e/introductory-session-to-peoples-collection-wales-tickets-126549377595

FFILM FOEL DRYGARN FILM

Tîm PLANED allan yn ffilmio yn Foel Drygarn wythnos diwethaf gyda Phrosiect Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands, ochr yn ochr ag Archeolegydd Cymunedol Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, Tomos Jones. Bydd y ffilm hon yn plethu archeoleg ddiddorol y fryngaer gyda adrodd straeon hudol gan Carol Pearce.

Team PLANED out filming at Foel Drygarn last week with the Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Project, alongside Pembrokeshire Coast Community Archaeologist Tomos Jones. This film will weave the fascinating archaeology of the hillfort with some magical storytelling by Carol Pearce.

Cadwch lygad barcud mas ar gyfer y dangosiad fel rhan o’r Diwrnod Archeoleg rhithwir ym mis Tachwedd!
Keep your eyes peeled for the screening as part of the virtual Archaeology Day in November!

DIWEDDARIAD – UPDATE

Helo pawb! Fel y byddwch yn cytuno, mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn amser rhyfedd ac ansicr yn byw gyda’r cyfyngiadau oherwydd COVID19. Roeddem wedi gobeithio rhedeg llawer o weithgareddau a digwyddiadau cyffrous yn seiliedig ar dreftadaeth yn ystod Haf 2020 o amgylch rhanbarth Preseli.

Hello everyone! As you will agree, the last few months have been a strange and uncertain time living with the restrictions due to COVID19. We had hoped to run many exciting heritage based activities and events over the course of Summer 2020 around the Preseli region.

Rydym yn gobeithio addasu rhai o’n hallbynnau yn ystod cyfnod yr Hydref / Gaeaf, ac rydym yn gobeithio dychwelyd i ryw normalrwydd erbyn y flwyddyn nesaf. Ar hyn o bryd rydym yn trafod estyniad gyda’n cyllidwyr a fyddai’n caniatáu Haf arall o gyflawni yn 2021.

We are hoping to adapt some of our outputs over the course of the Autumn/Winter period, and hope to return to some normality by next year. We are currently discussing an extension with our funders that would allow us another Summer of delivery in 2021.

Dyma obeithio eich bod chi i gyd wedi bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach. Cadwch eich llygaid yn siarp ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Here’s hoping you have all been keeping safe and well. Keep your eyes peeled for future events.

Foel Drygarn at sunset taken by Sophie Jenkins
Golygfa o Foel Drygarn ar fachlud haul wedi’i dynnu gan Sophie Jenkins

Lleoliadau Cloi Lawr Lleol – Local Lockdown Locations

Yn ystod yr amseroedd rhyfedd ac anodd hyn, un o uchafbwyntiau’r dydd i lawer ohonom yw ein teithiau cerdded beunyddiol a’n hamser yn yr awyr agored. Rwy’n siŵr ein bod wedi tyfu i drysori a gwerthfawrogi’r amser yma mwy nag erioed o’r blaen.

Efallai bod yr amseroedd hyn hefyd wedi rhoi cyfle inni ddod i adnabod ein hardaloedd lleol, gyda’u nodweddion unigryw ac arbennig yn llawer mwy manwl. Efallai bod gennym hoff daith gerdded newydd, hoff olygfa neu hoff fan yn ein gerddi yr ydym wedi mwynhau archwilio’r naws hwnnw o le

Felly rydym yn eich gwahodd i rannu gyda ni fideo o’ch hoff leoliad cloi lawr lleol! Boed yn daith gerdded, golygfa, neu’ch hoff ofod awyr agored. Neu unrhyw beth arall rydych chi’n teimlo fel ei rannu! Mae hyn yn mynd i fod yn rhan pwysig o’n hanes cymdeithasol yn y dyfodol!

Gwelir y fideo isod i ddysgu mwy am sut i recordio a rhannu eich fideos gyda ni:

During these strange and difficult times, one of the highlights of the day for many of us is our daily walks and our time outdoors. I’m sure we have grown to love and appreciate this time more than ever before.

These times may also have given us the opportunity to get to know our local areas, with their unique and special qualities in much greater detail. We may have a favourite new walk, a favourite view or a favourite spot in our gardens that we have enjoyed exploring that sense of place

So we invite you to share with us a video of your favorite local lockdown location! Whether it’s a walk, a view, or your favorite outdoor space. Or anything else you feel like sharing! This is going to be an important part of our future social history!

See the video above to learn more about how to record and share your videos with us!