Preseli Poetry Slam – POET WANTED

Poet in Residence Wanted!

Span Arts, a community arts organisation based in Narberth in West Wales wishes to recruit an accomplished and contemporary, bilingual Poet to facilitate an exciting project.

Preseli Poetry Slam is based on the strong bardic traditions and poetry of the Preseli Mountains; the project aims to take a fresh, contemporary approach whilst acknowledging and referencing Welsh poetic form and culture. The project will consist of accessible workshops in Welsh and English aimed at different segments of the community. It will culminate in a competition for local bards and bardic-wannabes to unleash their creative writing and performance skills.

Fees: There is a total of £2,600 for the artist inclusive of travel expenses and material costsPlus a daily stipend of £20/day for 13 days = £260

More information: http://www.span-arts.org.uk/job-opportunities/

Application: Please apply to rowan@span-arts.org.uk by sending your CV and a covering letter which outlines why you would like the job and any experience you have that is relevant. Please include links to previous examples of your work online.

All applications should be received by 12pm on Thursday 14th March 2019. A shortlist will be created and successful applicants will ideally need to be available for interview on Friday 22nd March.

——————————————————————

Bardd Preswylio Eisiau!

Mae Celfyddydau Span Arts, sef mudiad celfyddydau cymunedol sydd wedi’i leoli yn Arberth yng Ngorllewin Cymru, yn dymuno recriwtio Bardd dwyieithog medrus a chyfoes i hwyluso’r prosiect cyffrous hwn.

Mae Slam Barddoniaeth y Preseli yn seiliedig ar draddodiadau barddol cryfion a barddoniaeth Mynyddoedd y Preseli; nod y prosiect yw mynd ati mewn ffordd ffres a chyfoes tra’n cydnabod ffurf a diwylliant barddol Cymru a chyfeirio atynt. Yn rhan o’r prosiect, bydd gweithdai hygyrch yn y Gymraeg a’r Saesneg, sydd wedi eu hanelu at segmentau gwahanol o’r gymuned. Penllanw’r prosiect fydd cystadleuaeth i feirdd lleol a’r rheiny sydd â’u bryd ar fod yn feirdd, er mwyn rhyddhau eu sgiliau ysgrifennu creadigol a pherfformio.

Ffioedd: Mae yna gyfanswm o £2,600 ar gyfer yr artist ac mae hyn yn cynnwys costau teithio a chostau deunyddiau. Mae yna daliad dyddiol o £20/dydd hefyd am 13 diwrnod = £260

Mwy o wybodaeth: http://www.span-arts.org.uk/job-opportunities/

Ymgeisio: A wnewch chi anfon eich cais at rowan@span-arts.org.uk. Dylai gynnwys eich CV a llythyr i fynd gyda’ch CV sy’n amlinellu pam yr hoffech gael y gwaith hwn ac unrhyw brofiad perthnasol sydd gennych. A wnewch chi gynnwys dolenni at unrhyw enghreifftiau blaenorol o’ch gwaith ar-lein.

Dylai unrhyw geisiadau ddod i law erbyn 12yp ar ddydd Iau 14 Mawrth 2019. Byddwn yn llunio rhestr fer ac, yn ddelfrydol, bydd gofyn i unrhyw ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael am gyfweliad ar ddydd Gwener 22 Mawrth.

———————————————————————

The project is part of a wider heritage project in the region called Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities, managed by PLANED and funded through the Heritage Lottery Fund’s Great Places scheme.

Mae’r prosiect yn rhan o brosiect treftadaeth yn y rhanbarth o’r enw Ein Cymdogaeth Werin – Preseli Heartlands Communities, a reolir gan PLANED ac a ariennir trwy Gynllun Lle Arbennig y Gronfa Loteri Fawr.

PLANED Arwain Sir Benfro 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *